VOP – Predaj vozidiel

Všeobecné obchodné podmienky pre predaj nových motorových vozidiel DAF a KOGEL právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom

I. Úvod

 1. Obchodná spoločnosť STABO, s.r.o. so sídlom Dunajská 1, 811 08 Bratislava, IČO: 31 620 582, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sro, Vložka č. 138363/B vykonáva v rámci predmetu podnikania aj činnosť kúpy tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti, v rámci čoho umožňuje Kupujúcim kúpu nových motorových vozidiel značky DAF, TATRA, KOGEL (ďalej len „Tovar“).
 2. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sú obchodnými podmienkami, vypracovanými spoločnosťou STABO, s.r.o. v zmysle ustanovenia § 273 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. VOP riadia právne vzťahy, vzniknuté medzi spoločnosťou STABO, s.r.o. ako predávajúcim (ďalej len „Predávajúci“) a právnickými a fyzickými osobami – podnikateľmi, kupujúcimi Tovar (ďalej len „Kupujúci“) uzavretím kúpnej zmluvy v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka (ďalej len Kúpna zmluva), ktorej predmetom je záväzok Predávajúceho dodať Kupujúcemu Tovar a previesť na Kupujúceho vlastnícke právo k Tovaru a záväzok Kupujúceho prevziať Tovar a zaplatiť Predávajúcemu riadne a včas dohodnutú kúpnu cenu.
 3. VOP sú zverejnené na internetovej stránke Predávajúceho na adrese: https://daftruck.sk/o nas/ vseobecne-obchodne-podmienky/ vop-predaj vozidiel/ a taktiež sa nachádzajú v prevádzkarňach Predávajúceho na adrese: Trňanská 2, 960 01 Zvolen a Nitrianska 47, 942 01 Šurany, kde sú taktiež dostupné Kupujúcemu k nahliadnutiu. S ohľadom na to sa predpokladá, že Kupujúci sa oboznámil s VOP pred uzavretím kúpnej zmluvy.
 4. Právne vzťahy vzniknuté uzavretím Kúpnej zmluvy sa riadia ustanoveniami:
  1. Kúpnej zmluvy, pokiaľ došlo k jej uzavretiu,
  2. VOP,
  3. Obchodného zákonníka.
 5. V prípade odchylného dojednania právnych vzťahov založených Kúpnou zmluvou v porovnaní so znením VOP sa prednostne aplikujú ustanovenia Kúpnej zmluvy.

II. Uzavretie Kúpnej zmluvy

 1. Predmetom Kúpnej zmluvy je záväzok Predávajúceho dodať Kupujúcemu objednaný Tovar a previesť na Kupujúceho vlastnícke právo k Tovaru a záväzok Kupujúceho prevziať Tovar a zaplatiť zaň Predávajúcemu riadne a včas dohodnutú kúpnu cenu.
 2. Za Kúpnu zmluvu sa považuje aj zmluva o dodaní Tovaru, ktorý sa má ešte len vyrobiť.
 3. Kúpna zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami. Kúpna zmluva nahradzuje všetky predchádzajúce dojednania medzi Predávajúcim a Kupujúcim súvisiace s predajom motorového vozidla.
 4. Prevod práv a povinností z Kúpnej zmluvy (čo zahŕňa aj ďalší predaj Tovaru) pred nadobudnutím vlastníckeho práva k Tovaru si vyžaduje predchádzajúci písomný súhlas Predávajúceho. Ak Kupujúci poruší toto ustanovenie zmluvy alebo sa ho pokúsi porušiť, Predávajúci môže od Kúpnej zmluvy odstúpiť.

 

III. Kúpna cena

 1. Kupujúci je povinný zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu Tovaru uvedenú v Kúpnej zmluve, ak nie je v týchto podmienkach uvedené inak.
 2. V prípade, že dôjde k zmene colných, daňových alebo iných predpisov, ktoré sa dotýkajú kúpnej ceny, Predávajúci má právo zmeniť kúpnu cenu Tovaru o čiastku, ktorá zodpovedá takýmto zmenám v legislatíve.
 3. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak po uzavretí kúpnej ceny dôjde zo strany výrobcu motorových vozidiel k zvýšeniu ceny objednaného Tovaru, má Predávajúci právo jednostranne zvýšiť zmluvne dohodnutú kúpnu cenu Tovaru o výšku zmeny ceny vykonanej výrobcom.
 4. Predávajúci je povinný Kupujúceho bez zbytočného odkladu informovať o zvýšení kúpnej ceny. Ak Kupujúci do 10 (desiatich) kalendárnych dní neoznámi Predávajúcemu svoj nesúhlas so zvýšenou kúpnou cenou, platí, že zvýšenú kúpnu cenu schválil a zvýšená kúpna cena je pre Kupujúceho záväzná. Predávajúci uzatvorí s Kupujúcim dodatok ku Kúpnej zmluve so zvýšenou kúpnou cenou. Ak Kupujúci zvýšenú kúpnu cenu neschváli, Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy.
 5. Iné zmeny cien sú možné po dohode zmluvných strán.  

IV. Spôsob platby

 1. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť Predávajúcemu kúpnu cenu Tovaru v dvoch častiach, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Prvá časť kúpnej ceny vo výške 10% bude uhradená Kupujúcim vo forme zálohy na kúpnu cenu na základe zálohovej faktúry vystavenej Predávajúcim na Kupujúceho pri podpise Kúpnej zmluvy a druhá časť kúpnej ceny vo výške 90% bude zaplatená na základe zálohovej faktúry vystavenej Predávajúcim na Kupujúceho pred odovzdaním vozidla. Po zaplatení zálohovej faktúry, Predávajúci vystavuje daňový doklad na prijatú platbu. Pri odovzdaní vozidla bude Kupujúcemu vystavená vyúčtovacia faktúra (daňový doklad), v ktorej budú odpočítané obidve zálohové platby a odovzdaný preberací protokol s dátumom dodania.
 2. Splatnosť zálohovej platby vo výške 10% z kúpnej ceny Tovaru v zmysle bodu 1 tohto článku je do 5 (piatich) dní od podpisu kúpnej zmluvy. Splatnosť zálohovej platby vo výške 90% z kúpnej ceny je 7 (sedem) dní od vystavenia druhej zálohovej faktúry na kupujúceho, pričom túto faktúru je Predávajúci povinný vystaviť a doručiť Kupujúcemu spolu s oznámením o naskladnení Tovaru a možnom prevzatí motorového vozidla podľa čl. V. bodu 2. týchto VOP. Druhú zálohovú faktúru je Kupujúci povinný zaplatiť do prevzatia motorového vozidla (pred jeho fyzickým prevzatím).
 3. Ak sa Kupujúci dostane do omeškania so zaplatením kúpnej ceny, je povinný zaplatiť‘ úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
 4. Ak je Kupujúci v omeškaní so zaplatením kúpnej ceny dlhšie ako 1 (jeden) mesiac, Predávajúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť.
 5. Ak Kupujúci neuhradí zálohovú platbu vo výške 10% z kúpnej ceny v lehote 5 (piatich) dní po podpísaní Kúpnej zmluvy alebo vo výške stanovenej v Kúpnej zmluve, Predávajúci má právo od zmluvy odstúpiť. Predávajúci je však v každom prípade povinný vozidlo objednať u výrobcu až po prijatí tejto zálohovej platby.

V. Dodacie podmienky

 1. Predmetom dodania je motorové vozidlo tak, ako je špecifikované podľa Kúpnej zmluvy. Od Kúpnej zmluvy sa možno odchýliť len v minimálnom rozsahu, a to iba v prípadoch objektívne odôvodniteľných konštrukčných a farebných odchýlok zo strany výrobcu vykonaných nezávisle od vôle Predávajúceho, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Špecifikácia Tovaru značkami a/alebo číslami slúži výlučne pre potreby Predávajúceho; Kupujúcemu z použitia značiek alebo čísel nevyplývajú žiadne práva.
 2. Odovzdanie a prevzatie vozidla sa vykoná v prevádzkových priestoroch Predávajúceho, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Predávajúci vhodnou formou spravidla e-mailom, upovedomí Kupujúceho o naskladnení Tovaru, a o možnom termíne prevzatia motorového vozidla v zmysle Kúpnej zmluvy a pri použití spôsobu platby kúpnej ceny Tovaru na dve časti, zároveň Predávajúci zašle Kupujúcemu druhú zálohovú faktúru v zmysle článku IV. bodu 2. týchto VOP.
 3. Dodanie Tovaru sa uskutoční tak, že Predávajúci umožní Kupujúcemu nakladať s Tovarom v mieste dodania. Predávajúci nezodpovedá za nakládku Tovaru na dopravný prostriedok zabezpečený Kupujúcim. Kupujúci znáša všetky náklady a riziká spojené s prepravou Tovaru. Ak nie je dohodnuté inak, Kupujúci je oprávnený prevziať motorové vozidlo len v prípade, že Predávajúcemu uhradil jeho kúpnu cenu v plnom rozsahu ako aj ďalšie pohľadávky Predávajúceho vyplývajúce z Kúpnej zmluvy voči Kupujúcemu.
 4. Kupujúci preberá nebezpečenstvo na Tovare v okamihu, kedy mu Predávajúci umožní nakladať s Tovarom.
 5. Kupujúci je povinný Tovar prevziať do 10 (desiatich) dní odo dňa upovedomenia Predávajúceho o naskladnení Tovaru v zmysle bodu 2 tohto článku, ak sa s Predávajúcim nedohodne inak.
 6. Ak Kupujúci neprevezme Tovar ani v náhradnom termíne, ku ktorému bude vyzvaný, ma Predávajúci právo od zmluvy odstúpiť. Odo dňa nasledujúceho po uplynutí náhradného termínu na prevzatie vozidla, Kupujúci znáša náklady na uskladnenie Tovaru a iné náklady, ktoré Predávajúci účelne vynaložil na uchovanie Tovaru alebo starostlivosť o Tovar, a to paušálne vo výške 6,00 EUR (slovom: šesť eur) za každý aj začatý deň omeškania, ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú na inej výške a to až do doby prevzatia vozidla Kupujúcim, alebo ak Predávajúci odstúpi od zmluvy, do doby predaja vozidla inej osobe.
 7. Pri prevzatí vozidla je Kupujúci povinný vozidlo prezrieť a upozorniť Predávajúceho na vady. Predávajúci na základe tohto oznámenia odstráni vady na svoje náklady v primeranej lehote, ktorá nesmie byť dlhšia ako 30 dní resp. v prípade potreby súčinnosti výrobcu vozidla pri odstránení vady, v lehote oznámenej výrobcom vozidla, o čom bude Kupujúci bezodkladne informovaný. Podpisom preberacieho protokolu Kupujúci potvrdí, že vozidlo a jeho výbava sú dodané v súlade s Kúpnou zmluvou; ak dodané vozidlo alebo jeho výbava nezodpovedá špecifikácii v Kúpnej zmluve, a táto zmena bráni v riadnom užívaní vozidla, Kupujúci nie je povinný vozidlo prevziať.  

VI. Lehota na dodanie tovaru

 1. Dodacia lehota je 30 dní od predpokladaného termínu dodania Tovaru uvedeného v Kúpnej zmluve.
 2. Predávajúci je povinný Tovar objednať po zaplatení zálohovej platby vo výške 10% z kúpnej ceny Tovaru, ak sa zmluvné strany nedohodli inak. Ak Kupujúci zaplatí zálohovú platbu v takom čase, že Tovar už nemožno zaradiť do predbežnej dekády výroby v nadväznosti na dodržanie predpokladaného termínu dodania Tovaru uvedeného v Kúpnej zmluve, dodacia lehota sa predĺži o počet dní, ktoré uplynú do skončenia tej dekády výroby, do ktorej Tovar výrobca zaradí v súlade s plánovaním výroby výrobcu. O zaradení Tovaru do výroby je Predávajúci povinný Kupujúceho informovať.
 3. V prípade omeškania Predávajúceho s dodávkou Tovaru podľa bodu 1 tohto článku o viac ako 8 (osem) kalendárnych týždňov, je Kupujúci oprávnený od zmluvy odstúpiť. Za predĺženie dodacej lehoty spôsobené treťou osobou alebo takými okolnosťami, ktoré nastali nezávisle od vôle Predávajúceho, Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť.

VII. Výhrada vlastníctva

 1. Ak je tovar odovzdaný pred zaplatením kúpnej ceny, tovar zostáva vo vlastníctve Predávajúceho až do vyrovnania všetkých jeho pohľadávok a nárokov.
 2. Vlastnícke právo prechádza z Predávajúceho na Kupujúceho okamihom úplného zaplatenia kúpnej ceny. Zaplatením sa rozumie pripísanie sumy kúpnej ceny na účet Predávajúceho.
 3. Ak Kupujúci splnil všetky svoje záväzky voči Predávajúcemu, výhrada vlastníctva zaniká. Predávajúci sa môže výhrady vlastníctva vzdať a previesť vlastnícke právo na Kupujúceho ešte pred splnením všetkých záväzkov voči Predávajúcemu, ak tento poskytne pre Predávajúceho primeranú zábezpeku splnenia týchto záväzkov.
 4. Pokiaľ existuje výhrada vlastníctva, nie je Kupujúci oprávnený s tovarom disponovať a ani zmluvne priznať tretím osobám právo užívania alebo prenechať Tovar do užívania tretím osobám.
 5. Po dobu trvania výhrady vlastníctva je Kupujúci povinný, poistiť motorové vozidlo na trhovú hodnotu proti všetkým rizikám (úplné poistenie motorového vozidla) a poistné vinkulovať v prospech Predávajúceho. Kupujúci je povinný Predávajúcemu o tom predložiť doklad, a to overenú kópiu poistnej zmluvy alebo poistky bez zbytočného odkladu po vyzvaní Predávajúcim. Pre porušenie týchto povinností je Predávajúci oprávnený od Kúpnej zmluvy odstúpiť. Predávajúci je v každom prípade oprávnený zriadiť a udržiavať poistenie motorového vozidla namiesto Kupujúceho, a to na náklady Kupujúceho, ak si tento nesplnil svoju povinnosť poistiť vozidlo.

VIII. Zmluvná pokuta

 1. Ak je Kupujúci v omeškaní so zaplatením kúpnej ceny viac ako 1 (jeden) mesiac Predávajúcemu vzniká právo na zmluvnú pokutu za porušenie povinnosti Kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu riadne a včas, vo výške 10 % z kúpnej ceny. Predávajúci je oprávnený si nárok na zmluvnú pokutu uplatniť, ak pre toto omeškanie Kupujúceho odstúpi od zmluvy. Kupujúci je povinný zaplatiť takúto zmluvnú pokutu do 5 (piatich) kalendárnych dní od doručenia výzvy na zaplatenie Kupujúcemu.
 2. Ak Kupujúci neprevezme motorové vozidlo v stanovenej lehote, Predávajúcemu vzniká právo na zmluvnú pokutu vo výške 15 % z kúpnej ceny. Predávajúci je oprávnený si nárok na zmluvnú pokutu uplatniť, ak pre toto omeškanie Kupujúceho odstúpi od zmluvy. Kupujúci je povinný zaplatiť takúto zmluvnú pokutu do 5 (piatich) kalendárnych dní od doručenia výzvy na zaplatenie Kupujúcemu.
 3. Predávajúci je oprávnený započítať si nárok na zmluvnú pokutu na zálohové platby z kúpnej ceny na motorové vozidlo zaplatené Kupujúcim podľa Kúpnej zmluvy.
 4. Právo na náhradu škody Predávajúceho voči Kupujúcemu nie je predchádzajúcimi ustanoveniami dotknuté.

IX. Záručné podmienky

 1. Zodpovednosť Predávajúceho za vady vozidla je podrobne upravená v záručných podmienkach pre jednotlivé druhy vozidiel. Záručné podmienky sú podrobne popísané v Servisnej knižke vozidla, ktorú dostane Kupujúci od Predávajúceho pri podpise preberacieho protokolu prípadne v samostatnej prílohe. Podpísaním preberacieho protokolu Kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil so záručnými podmienkami kupovaného tovaru a plne s nimi súhlasí. Záruka začne plynúť odo dňa dodania vozidla Kupujúcemu, ktorý je uvedený v preberacom protokole vozidla.  

X. Ochrana osobných údajov

 1. Informácie poskytnuté Predávajúcim Kupujúcemu pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby – Kupujúceho podľa čl. 13 Nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 2016/679 (ďalej ako „GDPR“) v spojení s § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení sú dostupné na webovom sídle Predávajúceho: https://daftruck.sk/o nas/gdpr/informacna-povinnost-obchodní-partneri/

 XI. Doručovanie

 1. Všetky písomnosti týkajúce sa tejto zmluvy sa zasielajú na adresu sídla zmluvných strán uvedených v Kúpnej zmluve. Za doručenie sa považuje odovzdanie písomnosti, zaslanie písomnosti faxom, doporučenou poštou, resp. kuriérom, na adresu druhej zmluvnej strany. Za deň doručenia písomnosti sa považuje deň, kedy druhá zmluvná strana prevzala písomnosť alebo deň vrátenia písomnosti odosielateľovi ako neprevzatej, alebo nedoručiteľnej z akéhokoľvek dôvodu. Písomnosti zaslané faxovým prenosom sú považované za doručené po prijatí správy o ich úspešnom prenose druhej zmluvnej strane.

XII. Zánik zmluvy

 1. Predávajúci alebo Kupujúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy len z dôvodov uvedených v Kúpnej zmluve, alebo VOP.
 2. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy v prípade, ak:
  1. Kupujúci je v omeškaní so zaplatením kúpnej ceny alebo zálohovej platby na kúpnu cenu Tovaru viac ako 1 (jeden) mesiac,
  2. Kupujúci neprevezme Tovar ani v náhradnom termíne podľa čl. V bodu 6. VOP,
  3. Kupujúci neschváli zvýšenú kúpnu cenu podľa čl. III bodu 4. VOP,
  4. sa dodanie Tovaru stane nemožným.
 3. Ak Predávajúci odstúpi od zmluvy a prevezme Tovar späť, je Predávajúci povinný Kupujúcemu po prevzatí tovaru vydať ním zaplatenú kúpnu cenu zníženú o zmluvnú pokutu, ktorej výška sa rovná rozdielu medzi cenou nového Tovaru a trhovou cenou používaného Tovaru, ku ktorej zníženiu došlo v dôsledku opotrebenia alebo poškodenia Tovaru Kupujúcim. Nárok na náhradu škody nie je dotknutý. Na zhodnotenie tovaru Kupujúcim sa prihliada len do výšky 5 % z kúpnej ceny motorového vozidla.
 4. Ak dôjde k zániku zmluvy odstúpením Predávajúceho od zmluvy pre porušenie povinností Kupujúceho, Kupujúci je povinný ihneď, najneskôr do 3 (troch) dní, na svoje náklady a nebezpečenstvo, dodať vozidlo Predávajúcemu do miesta dodania. Ak sa Kupujúci dostane do omeškania s plnením tejto povinnosti, výslovne súhlasí s tým, aby Predávajúci na jeho náklady a nebezpečenstvo zabezpečil odňatie motorového vozidla.
 5. Popri zmluvnej pokute uvedenej v bode 3. tohto článku je Kupujúci pri zániku Kúpnej zmluvy odstúpením Predávajúceho povinný zaplatiť Predávajúcemu odplatu za užívanie motorového vozidla, za obdobie od prevzatia vozidla od Kupujúceho do vrátenia vozidla Kupujúcemu, vo výške obvyklých cien autopožičovní za rovnaké vozidlo. 
 6. Ak dôjde k zániku zmluvy z iných dôvodov a Predávajúci prevezme Tovar späť, Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu odplatu za užívanie motorového vozidla, za obdobie od prevzatia vozidla od Kupujúceho do doby vrátenia vozidla Kupujúcemu, vo výške obvyklých cien autopožičovní za rovnaké vozidlo.
 7. Uplatnenie vzájomných pohľadávok Kupujúceho započítaním alebo výkonom zádržného práva je vylúčené; toto neplatí v prípade platobnej neschopnosti Predávajúceho alebo takých vzájomných pohľadávok Kupujúceho, ktoré mu boli právoplatne priznané súdom alebo iným oprávneným orgánom alebo ktoré Predávajúci písomne uznal.
 8. Po zániku zmluvy budú Kupujúcemu vrátené späť všetky uhradené platby po znížení o vzájomné pohľadávky Predávajúceho.
 9. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy musí byť v písomnej forme a doručené druhej zmluvnej strane. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy musí obsahovať najmä identifikačné údaje Predávajúceho a Kupujúceho, dátum uzavretia Kúpnej zmluvy a dostatočne vymedzený dôvod odstúpenia od Kúpnej zmluvy.
 10. V prípade odstúpenia Kúpna zmluva zaniká dňom doručia písomného oznámenia o odstúpení od Kúpnej zmluvy druhej zmluvnej strane alebo dňom vrátenia písomnosti odosielateľovi ako neprevzatej alebo nedoručiteľnej z akéhokoľvek dôvodu.

XIII. Náhrada škody

 1. Predávajúci zodpovedá za škodu z akéhokoľvek právneho titulu iba vtedy, ak konal úmyselne alebo hrubo nedbanlivo.
 2. V iných prípadoch, ktoré nie sú uvedené v bode 1 toho článku, predávajúci zodpovedá za škodu iba vtedy, ak to je v týchto podmienkach výslovne uvedené.     

XIV. Záverečné ustanovenia

 1. Kupujúci vyhlasuje, že Kúpnu zmluvu uzavrel dobrovoľne a bez nátlaku, čo potvrdil svojím podpisom na tejto zmluve.
 2. Akékoľvek zmeny Kúpnej zmluvy je možné vykonať len písomne, formou očíslovaného dodatku, ktorý bude podpísaný oprávnenými osobami.
 3. Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy podpísanej oboma zmluvnými stranami.
 4. Zmluvné strany sa dohodli, že práva a povinnosti zmluvných strán, vyplývajúce z tejto zmluvy, sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
 5. Zmluvné strany sú povinné písomne si oznámiť zmenu sídla, miesta podnikania bez zbytočného odkladu, v opačnom prípade sa za riadne doručené považujú všetky písomnosti doručené na poslednú oznámenú adresu dotknutého zmluvného partnera.
 6. Právne vzťahy založené podľa Kúpnej zmluvy a VOP sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade sporov vzniknutých z právnych vzťahov upravených Kúpnou zmluvou a VOP je na ich prejednanie a rozhodnutie príslušný všeobecný súd Slovenskej republiky, v obvode ktorého došlo k dodaniu Tovaru. Ak sa stane niektoré ustanovenie Kúpnej zmluvy, resp. VOP, neplatné či neúčinné, nedotýka sa to ostatných ustanovení Kúpnej zmluvy a VOP, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú dohodou nahradiť ustanovenia neúčinné novým ustanovením účinným, ktoré najlepšie zodpovedá zmyslu Kúpnej zmluvy alebo VOP.
 7. Tieto VOP vstupujú do platnosti a nadobúdajú účinnosť dňom 01.04.2022. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Zmena týchto VOP je účinná odo dňa ich zverejnenia na webovom sídle Predávajúceho.
 8. Kupujúci vyhlasuje, že mal dostatočný časový priestor oboznámiť sa s obsahom platných VOP, s ich obsahom sa dôkladne oboznámil, tieto sú mu známe, ich obsahu porozumel a s VOP v celom rozsahu súhlasí, čo potvrdzuje podpisom Kúpnej Zmluvy.

Podpísané dňa 01.12.2022