Legislatíva SR

SMERNICA 1999/96/EC EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY – z 13. decembra 1999


O aproximácii právnych predpisov členských štátov vzťahujúcich sa na opatrenia, ktoré treba prijať proti emisiám plynných a tuhých znečisťujúcich látok zo vznetových motorov určených pre používanie vo vozidlách a proti emisiám plynných znečisťujúcich látok zo zážihových motorov poháňaných zemným plynom alebo skvapalneným ropným plynom určených pre používanie vo vozidlách,  ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 88/77/EEC


EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 95,

so zreteľom na návrhy Komisie ([1]),

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru ([2]),

konajúc v súlade s postupom stanoveným v článku 251 zmluvy ([3]),

 1. keďže by sa mali v rámci vnútorného trhu prijať opatrenia;
 2. Keďže prvý akčný program Európskeho spoločenstva o ochrane životného prostredia ([4]), ktorý schválila Rada 22. novembra 1973, vyžadoval, aby sa zohľadňovali najnovšie výsledky vedeckého pokroku pri boji proti znečisťovaniu atmosféry spôsobenému plynmi emitovanými z motorových vozidiel a aby sa v súlade s tým menili a dopĺňali smernice vydané v predchádzajúcom období; keďže v piatom akčnom programe, ktorý v jeho všeobecnom prístupe schválila Rada vo svojou rezolúcii z 1. februára 1993 ([5]), je stanovené, aby sa vykonávali ďalšie činnosti zamerané na významné znižovanie súčasnej úrovne  emisií znečisťujúcich látok z motorových vozidiel;
 3. vzorkovania emisií tuhých znečisťujúcich látok a o vytvorení celosvetovo harmonizovaného skúšobného cyklu;
 4. keďže by sa mala v súlade s tým zmeniť a doplniť smernica 88/77/EHS,

PRIJALI TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Smernica 88/77/EHS sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.          Názov smernice sa nahrádza takto:

‘Smernica Rady 88/77/EHS z 3. decembra 1987 o aproximácii zákonov členských štátov vzťahujúcich sa na opatrenia, ktoré treba prijať proti emisiám plynných a tuhých znečisťujúcich látok zo vznetových motorov určených na používanie vo vozidlách  a proti emisiám plynných znečisťujúcich látok zo zážihových motorov poháňaných zemným plynom alebo skvapalneným ropným plynom a určených pre používanie vo vozidlách.’

2.        Článok 1 sa nahrádza takto:

’Článok 1

Na účely tejto smernice:

 • „vozidlo“ znamená ľubovoľné vozidlo definované v prílohe II  časť A k smernici 70/156/EHS poháňané vznetovým alebo plynovým motorom, s výnimkou vozidiel kategórie M1 s technicky prípustnou maximálnou zaťaženou hmotnosťou nižšou alebo rovnou 3,5 t,
 • „vznetový alebo plynový motor“ znamená hybný hnací zdroj vozidla, ktorému je ako samostatnej technickej jednotke definovanej v článku 2 smernice 70/156/EHS možné udeliť typové schválenie,
 • „EEV“ znamená zdokonalené vozidlo priaznivé pre životné prostredie, čo je vozidlo poháňané motorom, ktorý vyhovuje prípustným limitným hodnotám emisií stanoveným v riadku C tabuliek uvedených v bode 6.2.1 prílohy I.‘

3.        Prílohy I až VIII sa nahrádzajú prílohami I až VII, ktoré sú uvedené v prílohe k tejto smernici.

Článok 2

2.        S účinnosťou od 1. júla 2000 nesmie žiadny členský štát z dôvodov súvisiacich s plynnými a tuhými znečisťujúcimi látkami a s opacitou emisií dymu z motora

 • odmietnuť udeliť typové schválenie ES alebo odmietnuť vydať dokument ustanovený v poslednej zarážke článku 10 ods. 1) smernice 70/156/EHS, alebo udeliť vnútroštátne typové schválenie niektorému typu vozidla poháňaného vznetovým alebo plynovým motorom, alebo
 • zakázať registráciu, predaj, uvedenie do prevádzky alebo používanie takýchto nových vozidiel, alebo
 • odmietnuť udeliť typové schválenie ES niektorému typu vznetového alebo plynového motora, alebo
 • zakázať predaj alebo používanie nových vznetových alebo plynových motorov,

ak sú splnené príslušné požiadavky príloh k smernici 88/77/EHS zmenenej a doplnenej touto smernicou, najmä v prípadoch, keď emisie plynných a tuhých znečisťujúcich látok a opacita dymu z motora vyhovujú limitným hodnotám stanoveným v riadku A, B1,  B2 alebo limitným hodnotám stanoveným v riadku C tabuliek uvedených v bode 6.2.1 prílohy I k smernici 88/77/EHS zmenenej a doplnenej touto smernicou.

2.         S účinnosťou od 1. októbra 2000 členské štáty:

 • už nesmú udeľovať typové schválenie ES alebo vydávať dokument ustanovený v poslednej odrážke článku 10 ods. 1 smernice 70/156/EHS zmenenej a doplnenej touto smernicou a
 • musia odmietnuť udeliť vnútroštátne typové schválenie

typom vznetových alebo plynových motorov a typom vozidiel poháňaných vznetovým alebo plynovým motorom v prípadoch, keď emisie plynných a tuhých znečisťujúcich látok a opacita dymu z motora nevyhovujú limitným hodnotám stanoveným v riadku A tabuliek uvedených v bode 6.2.1 prílohy I k smernici 88/77/EHS zmenenej a doplnenej touto smernicou.

3.         S účinnosťou od 1. októbra 2001 okrem vozidiel a motorov určených na vývoz do tretích krajín a okrem náhradných motorov do vozidiel, ktoré sú v prevádzke, musia členské štáty:

 • považovať osvedčenia o zhode, ktoré sprevádzajú nové vozidlá alebo nové motory podľa smernice 70/156/EHS za neplatné na účely článku 7 ods. 1 tejto smernice a
 • zakázať registráciu, predaj, uvedenie do prevádzky alebo používanie nových vozidiel poháňaných vznetovým alebo plynovým motorom a predaj a používanie nových vznetových alebo plynových motorov

v prípadoch, keď emisie plynných a tuhých znečisťujúcich látok a opacita dymu z motora nevyhovujú limitným hodnotám stanoveným v riadku A tabuliek uvedených v bode 6.2.1 prílohy I k smernici 88/77/EHS zmenenej a doplnenej touto smernicou.

4.         S účinnosťou od 1. októbra 2005 členské štáty:

 • už nesmú udeľovať typové schválenie ES alebo vydávať dokument ustanovený v poslednej odrážke článku 10 ods. 1 smernice 70/156/EHS a
 • musia odmietnuť udeliť vnútroštátne typové schválenie

typom vznetových alebo plynových motorov a typom vozidiel poháňaných vznetovým alebo plynovým motorom v prípadoch, keď emisie plynných a tuhých znečisťujúcich látok a opacita dymu z motora nevyhovujú limitným hodnotám stanoveným v riadku B1 tabuliek uvedených v bode 6.2.1 prílohy I k smernici 88/77/EHS zmenenej a doplnenej touto smernicou.

5.         S účinnosťou od 1. októbra 2006 okrem vozidiel a motorov určených na vývoz do tretích krajín a okrem náhradných motorov do vozidiel, ktoré sú v prevádzke, musia členské štáty:

 • považovať osvedčenia o zhode, ktoré sprevádzajú nové vozidlá alebo nové motory podľa smernice 70/156/EHS za neplatné na účely článku 7 ods. 1 tejto smernice a
 • zakázať registráciu, predaj, uvedenie do prevádzky alebo používanie nových vozidiel poháňaných vznetovým alebo plynovým motorom a predaj a používanie nových vznetových alebo plynových motorov

v prípadoch, keď emisie plynných a tuhých znečisťujúcich látok a opacita dymu z motora nevyhovujú limitným hodnotám stanoveným v riadku B1 tabuliek uvedených v bode 6.2.1 prílohy I k smernici 88/77/EHS zmenenej a doplnenej touto smernicou.

6.         S účinnosťou od 1. októbra 2008 členské štáty:

 • už nesmú udeľovať typové schválenie ES alebo vydávať dokument ustanovený v poslednej odrážke článku 10 ods. 1 smernice 70/156/EHS a
 • musia odmietnuť udeliť vnútroštátne typové schválenie

typom vznetových alebo plynových motorov a typom vozidiel poháňaných vznetovým alebo plynovým motorom v prípadoch, keď emisie plynných a tuhých znečisťujúcich látok a opacita dymu z motora nevyhovujú limitným hodnotám stanoveným v riadku B2 tabuliek uvedených v bode 6.2.1 prílohy I k smernici 88/77/EHS zmenenej a doplnenej touto smernicou.

7.         S účinnosťou od 1. októbra 2009 okrem vozidiel a motorov určených na vývoz do tretích krajín a okrem náhradných motorov do vozidiel, ktoré sú v prevádzke, musia členské štáty:

 • považovať osvedčenia o zhode, ktoré sprevádzajú nové vozidlá alebo nové motory podľa smernice 70/156/EHS za neplatné na účely článku 7 ods. 1 tejto smernice a
 • zakázať registráciu, predaj uvedenie do prevádzky alebo používanie nových vozidiel poháňaných vznetovým alebo plynovým motorom a predaj a používanie nových vznetových alebo plynových motorov

v prípadoch, keď emisie plynných a tuhých znečisťujúcich látok a opacita dymu z motora nevyhovujú limitným hodnotám stanoveným v riadku B2 tabuliek uvedených v bode 6.2.1 prílohy I k smernici 88/77/EHS zmenenej a doplnenej touto smernicou.

8.         V súlade s odsekom 1 sa motor, ktorý vyhovuje príslušným požiadavkám príloh k smernici 88/77/EHS zmenenej a doplnenej touto smernicou a spĺňa limitné hodnoty stanovené v riadku C tabuliek uvedených v bode 6.2.1 prílohy I k smernici 88/77/EHS zmenenej a doplnenej touto smernicou, považuje za motor spĺňajúci požiadavky odsekov 2 až 7.

Článok 3

1.         Členské štáty môžu prijať ustanovenie pre daňové stimuly iba pokiaľ ide o motorové vozidlá, ktoré vyhovujú smernici 88/77/EHS zmenenej a doplnenej touto smernicou. Tieto stimuly musia byť v súlade s ustanoveniami zmluvy, ako aj s podmienkami stanovenými v nižšie uvedených písmenách a) alebo (b):

(a) musia platiť pre všetky nové vozidlá ponúkané na predaj na trhu členského štátu, ktoré vopred spĺňajú limitné hodnoty stanovené v riadku A tabuliek uvedených v bode 6.2.1 prílohy I k smernici 88/77/EHS zmenenej a doplnenej touto smernicou a ktoré potom od 1. októbra 2000 budú spĺňať limitné hodnoty stanovené v riadku B1 alebo B2 uvedených tabuliek.

Daňové stimuly musia byť zrušené s účinnosťou od povinného zavedenia limitných hodnôt emisií uvedených v článku 2 ods. 3 pre nové vozidlá, alebo do termínov povinného zavedenia limitných hodnôt emisií stanovených v riadku B1, alebo B2 tabuliek uvedených v bode 6.2.1 prílohy I k smernici 88/77/EHS zmenenej a doplnenej touto smernicou;

(b) musia platiť pre všetky nové vozidlá ponúkané na predaj na trhu členského štátu, ktoré spĺňajú prípustné limitné hodnoty emisií stanovené v riadku C tabuliek uvedených v bode 6.2.1 prílohy I k smernici 88/77/EHS zmenenej a doplnenej touto smernicou.

2.         Pre žiadny typ vozidla nesmú stimuly prekročiť dodatočné náklady na technické riešenia zavedené kvôli zabezpečeniu súladu s limitnými hodnotami stanovenými buď v riadku A, alebo  B1 alebo B2, alebo s limitnými hodnotami stanovenými v riadku C tabuliek uvedených v bode 6.2.1 prílohy I k smernici 88/77/EHS zmenenej a doplnenej touto smernicou a na ich inštaláciu vo vozidle.

3.         Členské štáty musia informovať Komisiu o plánoch na vytvorenie alebo zmenu daňových stimulov uvedených v tomto článku a to s dostatočným časovým predstihom na to, aby mohla predložiť svoje pripomienky.

Článok 4

Od 1. októbra 2005 musia byť všetky nové typy vozidiel a od 1. októbra 2006 všetky typy vozidiel vybavené palubným diagnostickým systémom (OBD) alebo palubným meracím systémom (OBM) určeným na sledovanie emisií výfukových plynov počas prevádzky vozidla.

Komisia navrhne na tento účel opatrenia Európskemu parlamentu a Rade. Medzi ne bude patriť:

 • neobmedzený a štandardizovaný prístup k systému OBD pre potreby kontroly, diagnostiky, servisu a opráv,
 • štandardizácia poruchových kódov,
 • kompatibilita náhradných dielov, čím sa uľahčí oprava, výmena a servis vozidiel vybavených systémom OBD.

Článok 5

Od 1. októbra 2005 sa pre nové typy a od 1. októbra 2006 sa pre všetky typy musí pri typovom schválení udelenom vozidlám a motorom potvrdiť aj správna činnosť zariadení na reguláciu emisií počas normálnej životnosti vozidla alebo motora.

Komisia preskúma rozdiely v normálnej životnosti rôznych kategórií vozidiel určených pre ťažké pracovné podmienky a zváži návrhy vhodných požiadaviek na životnosť, špecifických pre každú kategóriu.

Článok 6

Od 1. októbra 2005 sa pre nové typy a od 1. októbra 2006 sa pre všetky typy musí pri typovom schválení udelenom vozidlám vyžadovať aj potvrdenie správnej činnosti zariadení na reguláciu emisií počas normálnej životnosti vozidla v normálnych podmienkach používania (zhoda prevádzkovaných vozidiel náležite udržiavaných a používaných).

Toto ustanovenie musí potvrdiť a doplniť Komisia v súlade s článkom 7.

Článok 7

Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade návrh, ktorým potvrdí alebo doplní túto smernicu, najneskôr 12 mesiacov po dni nadobudnutia účinnosti tejto smernice, alebo do 31. decembra 2000 podľa toho, ktorý termín uplynie skôr.

V návrhu bude zohľadnený:

 • proces posudzovania zo strany Európskeho parlamentu a Rady ustanovený v článku 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/69/ES (1) a v článku 9 smernice 98/70/ES (2 ),
 • vývoj technológie regulácie emisií vznetových motorov a plynových motorov  vrátane technológie dodatočnej úpravy, pričom sa zohľadní vzájomná súvislosť takejto technológie s kvalitou paliva,
 • potreba zvyšovať presnosť a zlepšovať opakovateľnosť súčasných postupov merania a vzorkovania pre veľmi nízke úrovne emisií tuhých znečisťujúcich látok z motorov,
 • vytvorenie celosvetovo harmonizovaného skúšobného cyklu pre skúšky v rámci typového schvaľovania

a súčasťou návrhu budú:

 • pravidlá stanovujúce zavedenie systému OBD do vozidiel určených pre ťažké pracovné podmienky od 1. októbra 2005 podľa článku 4 tejto smernice a, primerane podľa smernice 98/69/ES o znižovaní emisií výfukových plynov z osobných automobilov a ľahkých komerčných vozidiel,
 • ustanovenia o trvanlivosti zariadení na reguláciu emisií s účinnosťou od 1. októbra 2005 podľa článku 5 tejto smernice,
 • ustanovenia na zabezpečenie zhody prevádzkovaných vozidiel v postupe typového schválenia vozidiel s účinnosťou od 1. októbra 2005 podľa článku 6 tejto smernice, pričom sa zohľadní špecifickosť skúšok vykonaných na motoroch týchto vozidiel a špecifické informácie získané zo systémov OBD pri použitej metóde  posudzovania nákladov vzhľadom na efektívnosť,
 • vhodné limity pre znečisťujúce látky, ktoré sa v súčasnosti neregulujú v dôsledku rozšíreného zavádzania nových alternatívnych palív.

Komisia predloží do 31. decembra 2001 správu o pokroku v rokovaniach o celosvetovo harmonizovanom skúšobnom cykle.

Komisia predloží do 30. júna 2002 Európskemu parlamentu a Rade správu o požiadavkách na činnosť systému OBD. Na základe tejto správy Komisia predloží návrh na opatrenia, ktoré nadobudnú účinnosť najneskôr 1. januára

V správe Európskemu parlamentu a Rade, ktorá bude podľa potreby sprevádzaná príslušnými návrhmi, Komisia najneskôr do 31. decembra 2002 zohľadní dostupnú technológiu  s cieľom potvrdiť záväznú normu pre NOx na rok 2008.

Článok 8

1. Členské štáty prijmú zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 1. júla 2000. Okamžite o tom budú informovať Komisiu.

Keď členské štáty prijmú tieto opatrenia, musia v čase svojho oficiálneho uverejnenia obsahovať odkaz na túto smernicu alebo musia byť sprevádzané takýmto odkazom. Členské štáty stanovia metódy pre formuláciu takéhoto odkazu.


([1])   Ú. v. ES  C  173, 8. 6. 1998, s. 1 Ú. v. ES  C  43, 17. 2. 1999, s. 25.

([2])   Ú. v. ES C   407, 28. 12. 1998, s. 27.

([3])   Stanovisko Európskeho parlamentu z 21. októbra   1998 (Ú. v. ES C  341, 9. 11. 1998, s. 74), Spoločná   pozícia Rady z 22. apríla 1999 (Ú. v. ES C   296, 15.   10. 1999, s. 1) a rozhodnutie Európskeho   parlamentu zo 16. novembra 1999 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku)

([4])  Ú. v. ES C  112, 20. 12. 1973, s. 1.

([5])   Ú. v. ES C  138, 17. 5. 1993, s. 1.

(1)    Ú. v .ES   L  350, 28. 12. 1998, s. 1.

(2)    Ú. v .ES    L  350, 28. 12. 1998, s. 58.