Informačná povinnosť – obchodní partneri

INFORMÁCIE

poskytnuté dotknutej osobe pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby – obchodných partnerov

podľa čl. 13 Nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 2016/679 (ďalej ako „GDPR“) v spojení s § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „Informácie“) medzi zmluvnými stranami:

 

1.1.         Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

STABO, s.r.o., so sídlom Dunajská 1, 811 08 Bratislava, zápis v OR OS Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.:138363/B;

1.2.         Totožnosť a kontaktné údaje zástupcu prevádzkovateľa:

neaplikuje sa;

1.3.         Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

neaplikuje sa;

1.4.         Kategórie dotknutých osobných údajov:

1.4.1.   identifikačné údaje, ktorými sa rozumejú najmä meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, štátna príslušnosť;

1.4.2.   kontaktné údaje, ktorými sa rozumejú najmä kontaktná adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa;

1.4.3.   údaje súvisiace s uskutočňovaním platieb, ktorými sa rozumejú najmä číslo bankového účtu;

1.5.         Účely spracúvania osobných údajov:

1.5.1.   spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy (ďalej ako „zmluva“) uzavretej medzi prevádzkovateľom ako dodávateľom tovarov/poskytovateľom služieb a dotknutou osobou ako objednávateľom/používateľom, a to najmä:

1.5.1.1.        pre potreby uskutočnenia platby;

1.5.1.2.        v súvislosti so zaistením a reklamáciou objednaných tovarov / služieb;

1.5.1.3.        v súvislosti s Vašimi ďalšími požiadavkami, s ktorými sa na nás obrátite;

1.5.2.   spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonných povinností prevádzkovateľa (napr. účtovníctvo a pod.), ktoré prevádzkovateľovi vyplývajú najmä (ale nielen) z nasledovných právnych predpisov:

1.5.2.1. zákon č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník;

1.5.2.2. zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov;

1.5.2.3. zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty;

1.5.2.4. zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve;

1.5.2.5. zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci;

1.5.2.6. zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach;

1.5.2.7. zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní;

1.5.3.       spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa, a to za účelom:

1.5.3.1.     ochrany našich právnych nárokov (inak povedané, aby sme mohli v súdnom, mimosúdnom alebo vykonávacom konaní obhajovať vlastné právne nároky), kde je naším oprávneným záujmom zabránenie vzniku škôd;

1.5.3.2.     kontrola riadneho plnenia zmluvy (napr. kontrola riadneho poskytovania našich služieb, kontrola riadneho dodania tovarov);

1.5.3.3.     zaistenia bezpečnosti a ochrany majetku, kde je naším oprávneným záujmom zabezpečenie fyzickej a IT bezpečnosti a tiež ochrana nášho majetku; na tento účel môžeme vykonávať monitoring niektorých priestorov na pracovisku a využívania elektronických zariadení, informačných systémov a IT infraštruktúry;

1.5.3.4.     informovania o našich službách, produktoch a podujatiach prostredníctvom priameho marketingu, kedy existuje predpoklad, že vás tieto informácie zaujímajú, nakoľko využívate podobný produkt alebo službu.

1.6.         Právny základ spracúvania osobných údajov:

1.6.1.       čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR – spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy uzavretej medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou podľa bodu 1.5.1 týchto Informácií;

1.6.2.       čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR – spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinností, ktorá  prevádzkovateľovi vyplýva z príslušných právnych predpisov;

1.6.3.       čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR – spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa podľa bodu 1.5.3 týchto Informácií;

1.7.         Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov:

Prevádzkovateľ poskytuje Vaše osobné údaje najmä nasledovným príjemcom/ kategóriám príjemcov:

1.7.1.       správca kamerového systému, systému monitorovania vstupu do priestorov prevádzkovateľa;

1.7.2.       poskytovateľ služieb tlačiarne;

1.7.3.       poskytovateľ právnych služieb;

1.7.4.       poskytovateľ dílerských a servisných služieb DAF a TATRA;

1.7.5.       poskytovateľ služieb event marketing;

1.7.6.       poskytovateľ účtovného a daňového poradenstva, auditných služieb;

1.7.7.       prevádzkovateľ hotelového a rezervačného systému;

1.7.8.       poskytovateľ poistných služieb;

1.8.         Informácia o tom, že prevádzkovateľ zamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:

neaplikuje sa.

1.8.1.       Informácia o existencii/neexistencii rozhodnutia Komisie o primeranosti:

neaplikuje sa;

1.8.2.       Odkaz na primerané alebo vhodné záruky (vrátane uvedenia spôsobu, na základe ktorého je možné dospieť ku ich kópii alebo kde sú dostupné/zverejnené):

neaplikuje sa;

1.9.         Doba uchovávania osobných údajov (kritéria na jej určenie):

Prevádzkovateľ je oprávnený uchovávať osobné údaje po nasledovnú dobu:

1.9.1.       po dobu trvania zmluvného vzťahu s dotknutou osobou;

1.9.2.       po dobu nevyhnutnú na realizáciu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu s dotknutou osobou;

1.9.3.       po dobu plynutia premlčacích alebo prekluzívnych lehôt vo vzťahu k nárokom vyplývajúcich alebo súvisiacich so zmluvným vzťahom s dotknutou osobou;

1.9.4.       po dobu trvania súdneho, správneho alebo iného konania v nevyhnutnom rozsahu po celú dobu trvania takýchto konaní a zostávajúcu časť premlčacej alebo prekluzívnej lehoty po ich skončení;

1.9.5.       na účely podľa bodu 1.5.2. týchto Informácií po dobu vyplývajúcu z príslušného právneho predpisu;

1.10.       Identifikácia práv dotknutej osoby:

1.10.1.    právo na prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby;

1.10.2.    právo na opravu osobných údajov dotknutej osoby;

1.10.3.    právo na vymazanie osobných údajov dotknutej osoby;

1.10.4.    právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov dotknutej osoby;

1.10.5.     právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov dotknutej osoby, najmä namietať proti spracúvaniu podľa bodu 1.5.3 týchto Informácií; Vaše osobné údaje v takomto prípade nebudeme pre daný účel ďalej spracovávať, ak nebudeme mať nevyhnutné oprávnené dôvody pre to, aby sme v takomto spracúvaní pokračovali;

1.10.6.    právo na prenosnosť osobných údajov dotknutej osoby;

1.10.7.    právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, Slovenská republika;

1.11.       Existencia práva dotknutej osoby kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov

neaplikuje sa;

1.12.       Informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy (vrátane informácie, či je dotknutá osoba povinná na poskytnutie osobných údajov a možných následkov ich neposkytnutia):

1.12.1.    v prípade spracúvania osobných údajov na účel podľa bodu 1.5.1 týchto Informácií je poskytnutie osobných údajov a ich spracúvanie prevádzkovateľom nevyhnutné na plnenie zmluvy (v prípade, pokiaľ by dotknutá osoba osobné údaje neposkytla, prevádzkovateľ by nebol schopný plniť zmluvu);

1.12.2.    v prípade spracúvania osobných údajov na účel podľa bodu 1.5.2 týchto Informácií je spracúvanie osobných údajov o dotknutej osobe prevádzkovateľom nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa vyplývajúcej zo všeobecne záväzných právnych predpisov;

1.12.3.    v prípade spracúvania osobných údajov na účel podľa bodu 1.5.3 týchto Informácií dotknutá osoba nie je povinná na poskytnutie osobných údajov a je oprávnená namietať proti spracúvaniu jej osobných údajov (v prípade, pokiaľ využijete svoje právo namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov podľa bodu 1.5.3 týchto Informácií, Vaše osobné údaje v takomto prípade nebudeme ďalej spracovávať, ak nebudeme mať nevyhnutné oprávnené dôvody pre to, aby sme v takomto spracúvaní pokračovali);

1.13.       Z akých zdrojov osobné údaje získavame?

Najviac osobných údajov získame priamo od vás tým, že nám ich poskytnete v rámci Vašej objednávky;

1.14.       Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania (vrátane informácií o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu):

neaplikuje sa.