VOP Servis a Predaj ND

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY STABO, s.r.o. PRE DODANIE SERVISNÝCH PRÁC

 

I. Úvod

 1. Obchodná spoločnosť STABO, s.r.o. so sídlom Dunajská 1, 811 08 Bratislava, IČO: 31 620 582, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sro, Vložka č. 138363/B vykonáva v rámci predmetu podnikania aj činnosť autorizovaných opráv motorových vozidiel DAF, TATRA a KOGEL a činnosť opráv motorových vozidiel iných značiek.
 2. V rámci výkonu autorizovaných opráv motorových vozidiel DAF, TATRA a KOGEL a výkonu opráv motorových vozidiel iných značiek, spoločnosť STABO, s.r.o. poskytuje najmä nasledovné služby:
  1. pravidelná servisná prehliadka a údržba,
  2. príprava vozidiel na STK a emisnú kontrolu
  3. bežné a špeciálne opravy
  4. diagnostika všetkých značiek vozidiel zariadeniami DAVIE, WABCO-Wurth
  5. testovanie a nastavenie bŕzd, zosúladenie bŕzd na brzdovej stolici
  6. montáž, údržba a opravy klimatizačných jednotiek vozidiel
  7. elektrikárske práce
  8. klampiarske a lakýrnické práce, rovnanie kabín a rámov
  9. výmena a oprava čelných skiel
  10. montáž a servis nadstavieb
  11. bežné opravy a údržby hydraulických zariadení
  12. opravy pri poistných udalostiach, pričom je zmluvný partner pre poisťovne ALLIANZ a KOOPERATÍVA
  13. zabezpečenie odťahovej služby prostredníctvom ČESMAD
  14. dodanie náhradných dielov vrátane hmôt a mazív.
 3. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sú obchodnými podmienkami, vypracovanými spoločnosťou STABO, s.r.o. v zmysle ustanovenia § 273 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. VOP sa riadia právne vzťahy, vzniknuté medzi spoločnosťou STABO, s.r.o. ako zhotoviteľom (ďalej len „Zhotoviteľ“) a právnickými a fyzickými osobami – podnikateľmi ako objednávateľmi (ďalej len „Objednávateľ“) uzavretím zmluvy o dielo v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka, ktorej predmetom je záväzok Zhotoviteľa vykonať záručné, mimozáručné opravy alebo pravidelné servisné prehliadky motorových vozidiel v prevádzkarni Zhotoviteľa tak, ako sú uvedene v bode 2 VOP (ďalej len „Servisné práce“) a záväzok Objednávateľa zaplatiť Zhotoviteľovi za vykonanie Servisných prác riadne a včas dohodnutú cenu.
 4. VOP sa aplikujú na všetky zmluvy o dielo, vzniknuté medzi Zhotoviteľom a Objednávateľom na základe rámcovej zmluvy o dielo ako aj samostatnej zmluvy o dielo (potvrdením servisnej zákazky), predmetom ktorých bude poskytnutie Servisných prác.
 5. VOP sú zverejnené na internetovej stránke Zhotoviteľa na adrese: https://daftruck.sk/spolocnost-stabo/vseobecne-obchodne-podmienky/vop-servis/, a taktiež sa nachádzajú v prevádzkarňach Zhotoviteľa na adrese: Trňanská 2, 960 01 Zvolen a Nitrianska 47, 942 01 Šurany, kde sú taktiež dostupné Objednávateľovi k nahliadnutiu. S ohľadom na to sa predpokladá, že Objednávateľ sa oboznámil s VOP pred uzavretím zmluvy o dielo.
 6. Právne vzťahy vzniknuté uzavretím zmluvy o dielo sa riadia ustanoveniami:
  1. Rámcovej zmluvy o dielo, pokiaľ došlo k jej uzavretiu,
  2. Individuálnej zmluvy o dielo, uzavretej na základe akceptovania servisnej zákazky,
  3. VOP
  4. Obchodného zákonníka v prípade, ak Objednávateľom je osoba v zmysle § 261 ods. 1 až 5 Obchodného zákonníka,
  5. Obchodného zákonníka v prípade, ak ich právny vzťah nespadá do rozsahu ustanovenia § 261 Obchodného zákonníka. V takom prípade sa má za to, že Zhotoviteľ a Objednávateľ sa dohodli, že ich právny vzťah sa bude spravovať Obchodným zákonníkom,
 7. V prípade odchylného dojednania právnych vzťahov založených Rámcovou zmluvou o dielo alebo individuálnou zmluvou o dielo v porovnaní so znením VOP sa prednostne aplikujú ustanovenia Rámcovej zmluvy o dielo alebo individuálnej zmluvy o dielo.

 

II. Objednávka Servisných prác

 1. Predpokladom uzavretia zmluvy o dielo je uskutočnenie objednávky na poskytnutie Servisných prác. Objednávka Servisných prác je vyhotovená Objednávateľom buď osobne na pulte príjmu Servisných prác v jednej z prevádzkarní Zhotoviteľa alebo telefonickým / e-mailovým kontaktovaním Zhotoviteľa na tomto oddelení.
 2. Obsah objednávky Zhotoviteľ vyplní do tlačiva „Servisná zákazka“, ktoré pozostáva najmä z označenia:
  1. Zhotoviteľa,
  2. Objednávateľa,
  3. osoby, ktorá uskutočnila objednávku,
  4. vozidla, na ktorom sa majú vykonať Servisné práce,
  5. držiteľa vozidla v prípade, že držiteľ nie je totožný s vlastníkom vozidla,
  6. záručnej / mimozáručnej opravy, poistnej udalosti,
  7. rozsah predpokladaných Servisných prác s odhadovaným počtom normohodín, potrebných na vykonanie Servisných prác,
  8. zoznamu predpokladaných Servisných prác – náhradných dielov a spotrebného materiálu,
  9. odhadovanej ceny Servisných prác, resp. poznámku, že odhadovanú cenu nie je možné určiť pri prevzatí vozidla,
  10. predpokladanej lehoty na uskutočnenie Servisných prác,
  11. výšky prijatého preddavku na cenu Servisných prác.
 3. Objednávku môže uskutočniť Objednávateľ osobne alebo prostredníctvom poverenej osoby. Objednávateľom sa rozumie osoba, ktorá je vlastníkom alebo oprávneným držiteľom vozidla. Zmluvné strany sa dohodli na domnienke, že osoba predkladajúca Zhotoviteľovi doklady k vozidlu podľa tohto článku a uskutočňuje objednávku Servisných prác sa považuje za osobu oprávnenú vlastníkom alebo držiteľom vozidla vykonať objednávku. Ak táto osoba koná bez oprávnenia za Objednávateľa alebo ak toto oprávnenie prekročí, je zaviazaná rovnako, ako by bol Objednávateľ, ak objednávku Objednávateľ bez zbytočného odkladu neschváli. Pokiaľ objednávku uskutočňuje vodič vozidla, považuje sa, že je k tomuto úkonu Objednávateľom splnomocnený.
 4. Objednávka mimo pracovnej doby Zhotoviteľa sa realizuje prostredníctvom služby STABO, s.r.o. ITS (tel.: +421 0908 910 912) alebo na základe inej dohody so Zhotoviteľom.
 5. Pri uskutočnení objednávky je Objednávateľ povinný predložiť Zhotoviteľovi k nahliadnutiu nasledovné doklady od vozidla :
  1. Technický preukaz
  2. Osvedčenie o kontrole technického stavu vozidla
  3. Výpis z OR/živnostenský list (pri prvej objednávke)

Zhotoviteľ je oprávnený vyhotoviť si z predložených dokladov fotokópiu.

III. Uzavretie zmluvy o dielo

 1. Servisnú zákazku vyplní poverený zamestnanec Zhotoviteľa podľa objednávky Objednávateľa a nechá si overiť správnosť jej obsahu osobe, ktorá objednávku zadala. Servisná zákazka s obsahom uvedeným v bode 2. článku II VOP a podpísaná Objednávateľom sa považuje za návrh na uzavretie zmluvy o dielo.
 2. Zmluva o dielo na vykonanie Servisných prác (ďalej len „Zmluva“) je uzavretá okamihom, keď je Objednávateľom podpísaná Servisná zákazka akceptovaná osobou poverenou Zhotoviteľom. Rovnopis Servisnej zákazky, podpísanej oboma Zmluvnými stranami je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi, resp. osobe, ktorá uskutočnila v jeho mene objednávku Servisných prác.
 3. Predmetom Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonať dohodnuté Servisné práce a záväzok Objednávateľa zaplatiť Zhotoviteľovi za vykonanie Servisných prác riadne a včas dohodnutú cenu.

 IV. Uzatvorenie kúpnej zmluvy

 1. V prípade, ak je predmetom objednávky výlučne dodanie samostatných náhradných dielov bez vykonávania iných Servisných prác, taký právny vzťah, ktorý vznikne akceptáciou objednávky Objednávateľa Zhotoviteľom, je právnym vzťahom z kúpnej zmluvy v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka a riadi sa všeobecnými obchodnými podmienkami Zhotoviteľa pre dodanie ND (tovaru). Pred uzavretím kúpnej zmluvy môže Zhotoviteľ požadovať od Objednávateľa predloženie výpisu z obchodného registra a preukazu totožnosti.

V. Odovzdanie vozidla do servisu

 1. Objednávateľ je povinný pristaviť vozidlo do prevádzkarne Zhotoviteľa, uvedenej v Servisnej zákazke a odovzdať ho Zhotoviteľovi za účelom vykonania Servisných prác v deň uvedený v Zmluve, inak bez zbytočného odkladu po uzavretí Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný v rovnaký deň prevziať vozidlo od Objednávateľa. Ak Objednávateľ neodovzdá vozidlo Zhotoviteľovi v dohodnutom čase, Zhotoviteľ má právo odoprieť uzavretie Zmluvy, resp. odstúpiť od Zmluvy, ak medzičasom došlo k jej uzavretiu.
 2. Odovzdanie a prevzatie vozidla potvrdí Zhotoviteľ svojim podpisom/zaznamená do Servisnej zákazky. Prevzatiu vozidla Zhotoviteľom musí predchádzať jeho ohliadka zameraná na zistenie zjavných vizuálnych poškodení preberaného vozidla. V prípade, ak je vozidlo poškodené, do Servisnej zákazky sa zaznamenajú zistené poškodenia, ktorých výskyt je Objednávateľ povinný potvrdiť svojim podpisom na Servisnej zákazke. V prípade odopretia podpisu je Zhotoviteľ oprávnený okamžite odstúpiť od Zmluvy.
 3. Ak je potreba vykonania Servisných prác spôsobená poistnou udalosťou, ktorej náklady uhrádza Zhotoviteľovi poisťovateľ, je Objednávateľ povinný zabezpečiť pred odovzdaním vozidla Zhotoviteľovi jeho obhliadku osobou určenou poisťovateľom, ktorá vykonáva likvidáciu poistnej udalosti, pokiaľ sa Objednávateľ nedohodne so Zhotoviteľom inak. Pred obhliadkou vozidla takýmto likvidátorom poisťovateľa Zhotoviteľ nie je povinný vozidlo prevziať a/alebo vykonať objednané Servisné práce.
 4. Objednávateľ je v omeškaní s odovzdaním vozidla Zhotoviteľovi aj v prípade, ak Zhotoviteľ neprevezme vozidlo od Objednávateľa z dôvodu, že Objednávateľ neuhradil preddavkovú faktúru.
 5. Ak Zhotoviteľ prevezme od zákazníka vozidlo na vykonanie Servisných prác pred vystavením Servisnej zákazky, Zhotoviteľ po pristavení vozidla do jeho prevádzkarne vykoná jeho obhliadku a vystaví Servisnú zákazku, ktorú bez zbytočného odkladu odošle Objednávateľovi Servisných prác. Objednávateľ je povinný Servisnú zákazku bezodkladne potvrdiť alebo oznámiť Zhotoviteľovi, že o vykonanie Servisných prác v zmysle Servisnej zákazky nemá záujem. Ak Objednávateľ nepotvrdí Servisnú zákazku v lehote 3 dní od jej doručenia, má sa za to, že o vykonanie Servisných prác nemá záujem. V takom prípade a taktiež v prípade odopretia súhlasu s vykonaním Servisných prác je Objednávateľ povinný prevziať vozidlo v prevádzkarni Zhotoviteľa najneskôr nasledovný pracovný deň od márneho uplynutia lehoty na potvrdenie Servisnej zákazky. V prípade omeškania Objednávateľa s prevzatím vozidla má Zhotoviteľ právo požadovať od Objednávateľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5 EUR za každý deň omeškania.
 6. Pri odovzdaní vozidla Zhotoviteľovi zodpovedá Objednávateľ za zabezpečenie vecí v kabíne vozidla. Zhotoviteľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody (napr. poškodenie čelného skla) spôsobené pádom cudzieho predmetu pri výkone Servisných prác – napr. pri sklopení kabíny vozidla.
 7. Objednávateľ je povinný odovzdať Zhotoviteľovi vozidlo v takom stave, aby nedošlo k znečisteniu prevádzkarne Zhotoviteľa alebo aby nebránilo riadnemu vykonaniu Servisných prác. V opačnom prípade bude vozidlo umyté Zhotoviteľom na náklady Objednávateľa.
 8. Vozidlá Objednávateľa na odvoz komunálneho odpadu a vozidlá so sklápajúcimi nadstavbami nebudú prevzaté Zhotoviteľom, pokiaľ budú naložené. Výnimku môže povoliť iba vedúci zamestnanec servisného oddelenia Zhotoviteľa, prípadne iný vedúci zamestnanec Zhotoviteľa.
 9. Zhotoviteľ nezodpovedá za poškodenie alebo stratu cenností z kabíny vozidla.
 10. Objednávateľ, resp. ním poverené osoby sa môžu voľne pohybovať iba v priestoroch prevádzkarne Zhotoviteľa určených pre zákazníkov alebo verejnosť. Vstup do dielne prevádzkarne je Objednávateľovi umožnený iba v sprievode zamestnanca Zhotoviteľa – technika servisu, a to výhradne na vlastné riziko.

VI. Vykonanie Servisných prác

 1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Servisné práce s odbornou starostlivosťou v súlade s pokynmi výrobcu vozidla alebo dodávateľa náhradných dielov. Pri vykonaní Servisných prác je Zhotoviteľ povinný dodržiavať príslušné technické normy.
 2. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri vykonaní Servisných prác použiť náhradné diely schválené alebo odsúhlasené výrobcom vozidla. Ak nie je dohodnuté inak, platí, že veci potrebné na vykonanie diela je povinný obstarať Zhotoviteľ.
 3. Zhotoviteľ prednostne vykonáva dielo sám. V prípade, ak poverí jeho vykonaním inú osobu, má Zhotoviteľ zodpovednosť, akoby dielo vykonával sám.
 4. Dielo bude vykonané v rozsahu uvedenom v potvrdenej Servisnej zákazke.
 5. V prípade, ak Zhotoviteľ pri vykonávaní Servisných prác zistí na vozidle nedostatky brániace vykonaniu diela, je povinný bez zbytočného odkladu informovať Objednávateľa o potrebe vykonania dodatočných prác s odhadovanou cenou. V prípade neudelenia súhlasu na vykonanie dodatočných prác, je Zhotoviteľ oprávnený odstúpiť od čiastkovej zmluvy. V prípade, ak sa Objednávateľ nevyjadrí v lehote 2 pracovných dní od oznámenia dodatočných prác, má sa za to, že Objednávateľ udelil súhlas na vykonanie dodatočných prác.
 6. V prípade, ak Zhotoviteľ pri vykonávaní Servisných prác zistí na vozidle nedostatky nebrániace vykonaniu diela, je povinný bez zbytočného odkladu informovať Objednávateľa o potrebe vykonania dodatočných prác s odhadovanou cenou. V prípade neudelenia súhlasu na vykonanie dodatočných prác, Zhotoviteľ nie je oprávnený odstúpiť od čiastkovej zmluvy a je povinný vykonať dielo v pôvodne dohodnutom rozsahu. V prípade, ak sa Objednávateľ nevyjadrí v lehote 2 pracovných dní od oznámenia dodatočných prác, má sa za to, že Objednávateľ neudelil súhlas na vykonanie dodatočných prác.
 7. Ak Objednávateľ požiada v Servisnej zákazke o vydanie vymenených náhradných dielov, Zhotoviteľ je povinný odovzdať ich Objednávateľovi po vykonaní diela a Objednávateľ je povinný ich prevziať súčasne s vozidlom. Ak ich Objednávateľ neprevezme, Zhotoviteľ sa stáva ich vlastníkom. Ak Objednávateľ nepožiada v Servisnej zákazke o vydanie vymenených náhradných dielov, v okamihu ich vymontovania z vozidla sa stanú vlastníctvom Zhotoviteľa.
 8. Ak vykonaním diela dôjde k výmene typu motora alebo rámu vozidla, farby, pripadne inej časti, ktorých číslo sa vyznačuje v osvedčení o technickej spôsobilosti vozidla, Zhotoviteľ je povinný zaznamenať túto skutočnosť v doklade o odovzdaní opraveného vozidla. Za vyznačenie nových údajov v osvedčení o technickej spôsobilosti vozidla zodpovedá Objednávateľ.
 9. Zhotoviteľ je oprávnený vykonať s vozidlom Objednávateľa skúšobnú jazdu za účelom identifikácie poruchy, ktorá má byť odstránená vykonaním Servisných prác a taktiež za účelom kontroly funkčnosti vozidla po vykonaní Servisných prác v rozsahu zodpovedajúcemu Servisným prácam.

VII. Lehota na vykonanie Servisných prác

 1. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo v čase dohodnutom v Servisnej zákazke. Prekážky na strane Objednávateľa podľa bodu 3 tohto článku VOP, resp. omeškanie Objednávateľa primerane predlžujú lehotu na vykonanie Servisných prác.
 2. Zhotoviteľ je povinný informovať Objednávateľa o omeškaní s vykonaním diela, najmä z dôvodu omeškania dodávateľa s dodaním náhradných dielov a o vykonaní diela v dodatočnej primeranej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 3 (tri) týždne. Ak Zhotoviteľ nesplní nevykoná dielo ani v dodatočnej primeranej lehote, Objednávateľ má právo písomne odstúpiť od Zmluvy v lehote 3 dní od márneho uplynutia dodatočnej lehoty. V prípade odstúpenia od Zmluvy je Objednávateľ povinný zaplatiť Zhotoviteľovi náklady pripadajúce na už vykonané Servisné práce. Ak Objednávateľ neodstúpi od Zmluvy, má sa za to, že Zhotoviteľovi bola poskytnutá nová dodatočná primeraná lehota 3 týždňov na vykonanie Servisných prác.
 3. Zhotoviteľ nie je v omeškaní s vykonaním diela, pokiaľ :
  1. nedošlo k odovzdaniu vozidla Objednávateľom.
  2. vozidlo nebolo prevzaté od Objednávateľa z dôvodu, že nedošlo k zaplateniu preddavku na cenu diela.
  3. zistil v priebehu vykonania diela, že skutočná náročnosť opravy je vyššia, akú bolo možné odhadnúť pri prevzatí vozidla, a to v dôsledku výskytu nedostatkov brániacich vykonaniu diela.
 4. V prípade prekážok uvedených v predchádzajúcom bode je Zhotoviteľ povinný bezodkladne vhodným spôsobom informovať Objednávateľa a oznámiť mu novú lehotu vykonania diela.

VIII. Cena

 1. Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi cenu diela zodpovedajúcu skutočne vykonaným Servisným prácam (práce a náhradné diely) tak, ako je vyčíslená vo faktúre.
 2. Cena diela uvedená v Servisnej zákazke je predbežná a  odhadom určená, a to vzhľadom na predpokladanú náročnosť diela. Táto cena môže podliehať zmenám za nižšieuvedených podmienok.
 3. Na materiál – náhradné diely, hmoty, mazivá a pod. sa vzťahujú ceny určené cenníkom Zhotoviteľa alebo importéra príslušného typu (modelu) vozidla pre Slovenskú republiku, platným v deň uzatvorenia Zmluvy.
 4. Cenu dohodnutých Servisných prác určuje cenník Zhotoviteľa platný v deň uzatvorenia Zmluvy. Časový rozsah Servisných prác pre jednotlivé typy vozidiel je stanovený na základe noriem stanovených výrobcom príslušného typu vozidla. Zhotoviteľ si vyhradzuje právo meniť cenník 2x za kalendárny rok. V prípade, že dôjde k zmene cenníka, je Zhotoviteľ povinný zaslať Objednávateľovi nový cenník. Objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy v lehote 7 dní odo dňa doručenia nového cenníka. V prípade, že nedôjde k odstúpeniu od zmluvy zo strany Objednávateľa, má sa za to, že nový cenník vzal na vedomie a bezvýhradne s ním súhlasí. Objednávateľ berie na vedomie, že aktuálny platný cenník je vždy zverejnený v prijímacej kancelárii prevádzkarne Zhotoviteľa..
 5. Ak po uzavretí Zmluvy dôjde k zvýšeniu cien náhradných dielov o viac ako 10% ich odhadovanej ceny, je Zhotoviteľ povinný upozorniť Objednávateľa na túto skutočnosť a požiadať ho o jeho súhlas. Ak Objednávateľ neudelí súhlas so zvýšením ceny, je Zhotoviteľ oprávnený od Zmluvy odstúpiť, v takomto prípade má nárok na náhradu účelne vynaložených nákladov a ceny doteraz vykonaných Servisných prác.
 6. V prípade, ak Zhotoviteľ nebude vzhľadom na rozsah Servisných prác schopný určiť ich predbežnú cenu, poznačí sa táto skutočnosť do Servisnej zákazky s tým, že Objednávateľovi bude predbežná cena oznámená ihneď, ako ju bude Zhotoviteľ poznať. Ustanovenia bodu 4 a 5 tohto článku VOP sa použijú primerane.
 7. Zhotoviteľ si pre prípad, že vopred dohodnuté ceny náhradných dielov obsahujú niektoré náklady (napr. colné náklady, náklady za prepravu a pod.) a dôjde k zvýšeniu týchto nákladov, vyhradzuje právo na zvýšenie odhadovanej ceny o výšku týchto nákladov.
 8. Zhotoviteľ má právo požiadať Objednávateľa o primeraný preddavok na cenu Servisných prác pred ich vykonaním vo výške uvedenej v Servisnej zákazke, a to až do výšky 100% výšky predbežnej ceny diela. Na úhradu tohto preddavku vystaví Objednávateľovi zálohovú faktúru so splatnosťou určenou Zhotoviteľom. Pred úhradou preddavku Zhotoviteľ nie je povinný prevziať vozidlo od Objednávateľa a vykonať Servisné práce. Ak Objednávateľ neuhradí preddavok v lehote splatnosti preddavkovej faktúry, Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy.
 9. Cena za vykonanie diela je splatná na základe faktúry Zhotoviteľa, vystavenej Zhotoviteľom po vykonaní Servisných prác v lehote splatnosti uvedenej na faktúre.
 10. Faktúra musí obsahovať náležitosti v zmysle zák. č. 222/2004 Z. z. v platnom znení ako aj číslo Servisnej zákazky. Zhotoviteľ ako platiteľ DPH v zmysle zák. č. 222/2004 Z. z. v platnom znení navýši dohodnutú cenu vykonaných Servisných prác o DPH vo výške sadzby DPH v zákonom stanovenej výške.
 11. Faktúra obsahuje súpis skutočne vykonaných Servisných prác vrátane náhradných dielov, použitých pri vykonaní Servisných prác.
 12. Úhrada ceny Servisných prác sa realizuje bezhotovostným prevodom na bankový účet Zhotoviteľa, bezhotovostnou úhradou platobnou kartou prostredníctvom POS terminálu v prevádzkarni Zhotoviteľa, hotovostne do pokladne v prevádzkarni Zhotoviteľa.
 13. Objednávateľ je povinný zaplatiť cenu vykonaných Servisných prác v lehote splatnosti faktúry Zhotoviteľa, najneskôr však pri prevzatí vozidla po vykonaní Servisných prác, ak nie je dohodnuté inak. Do úhrady ceny vykonaných Servisných prác Zhotoviteľ nie je povinný odovzdať vozidlo Objednávateľovi, ak nie je dohodnuté inak.
 14. Cena vykonaných Servisných prác sa v prípade jej úhrady bezhotovostným prevodom na bankový účet Zhotoviteľa považuje za zaplatenú pripísaním sumy ceny na účet Zhotoviteľa.
 15. Ak Servisné práce vykonané na odstránenie následkov poistnej udalosti majú byť uhradené Zhotoviteľovi poisťovňou, je Objednávateľ povinný predložiť Zhotoviteľovi vyhlásenie poisťovne o výške poskytnutého poistného plnenia Objednávateľovi – krycí list. Predpokladom pre odovzdanie vozidla Objednávateľovi je v takom prípade predloženie krycieho listu. Objednávateľ nie je povinný predložiť Zhotoviteľovi krycí list od zmluvného partnera Zhotoviteľa uvedeného v čl. I v bode 2. písm. l.
 16. Pre prípad omeškania Objednávateľa so zaplatením ceny diela v termíne splatnosti má Zhotoviteľ voči Objednávateľovi právo požadovať zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,05 % z ceny Servisných prác za každý deň omeškania s ich zaplatením.
 17. Vlastnícke právo k Zhotoviteľom použitým a dodaným náhradným dielom a inému materiálu prechádza na Objednávateľa až zaplatením dohodnutej ceny Servisných služieb v plnej výške (výhrada vlastníckeho práva).

 IX. Zodpovednosť za vady a Záruka na dielo

 1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady Servisných prác, ktoré sú na vozidle pri prevzatí Objednávateľom..
 2. Zhotoviteľ zodpovedá za vadu, ktorú majú náhradné diely dodané Zhotoviteľom pri vykonaní Servisných prác v okamihu, keď prechádza nebezpečenstvo škody na náhradných dieloch na Objednávateľa a poskytuje záruku za akosť v trvaní 6 mesiacov, ak Servisná zákazka, Rámcová zmluva o dielo, záručný list vydaný Zhotoviteľom neustanovujú inak.
 3. Záruka sa vzťahuje na akosť materiálu. Záruka sa nevzťahuje na mazadlá, mechanické poškodenie materiálu a na náhradné diely podliehajúce rýchlemu opotrebeniu.
 4. Právo Objednávateľa zo zodpovednosti za vady materiálu v záručnej dobe zaniká, ak Objednávateľ poruší nižšie uvedené záručné podmienky:
 5. a) predmet reklamácie bol zakúpený v autorizovanej sieti DAF, Tatra, Kogel,,
 6. b) diel bol použitý pre model DAF, Tatra, Kogel ,na ktorý je určený,
 7. c) montáž dielu bola vykonaná podľa pokynov výrobcu pre daný model DAF, Tatra, Kogel,
 8. d) pri montáži bola použitá výlučne technológia DAF, Tatra, Kogel,
 9. e) v prípade potreby nastavenia je k dispozícii autentický protokol o nastavení potrebných hodnôt,
 10. Ak Zhotoviteľ nevydá Objednávateľovi záručný list, za záručný list sa považuje aj faktúra Zhotoviteľa.
 11. Záručná doba začína plynúť prevzatím vozidla Objednávateľom, resp. v prípade omeškania Objednávateľa s prevzatím vozidla dňom nasledujúcim po uplynutí lehoty na prevzatie vozidla.
 12. V prípade výskytu vady je Objednávateľ povinný oznámiť Zhotoviteľovi tieto vady reklamáciou bez zbytočného odkladu potom, čo vadu zistil alebo mohol zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti. Čas od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až po odstránenie vady sa do záručnej doby nepočíta.
 13. Zhotoviteľ je povinný odstrániť reklamovanú vadu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od jej reklamovania, a to jej opravou alebo výmenou veci. Ak vadu nemožno odstrániť alebo ak Zhotoviteľ neodstráni vadu v dohodnutej lehote alebo ak sa vada vyskytne opätovne, má Objednávateľ právo na primeranú zľavu z ceny vykonaných Servisných prác. Náklady spojené s uplatnením práva zo zodpovednosti za vady znáša Objednávateľ, náklady odstránenia vady v prípade dôvodnosti reklamácie znáša Zhotoviteľ.
 14. Práva Objednávateľa zo zodpovednosti Zhotoviteľa v zmysle tohto článku nie sú prevoditeľné na tretiu osobu.

X. Prevzatie vozidla

 1. Objednávateľ je povinný prevziať vozidlo od Zhotoviteľa v lehote uvedenej v Servisnej zákazke, prípadne v deň oznámenia Zhotoviteľa o vykonaní Servisných prác alebo v deň uvedený v odstúpení od zmluvy.
 2. Prevzatie vozidla je Objednávateľ povinný písomne potvrdiť Zhotoviteľovi svojim podpisom na Servisnej zákazke. Pred prevzatím vozidla je Objednávateľ povinný riadne vizuálne skontrolovať, či vozidlo nie je poškodené s výnimkou poškodení, zaznamenaných  v Servisnej zákazke a preveriť vykonanie Servisných prác.  Ak v Servisnej zákazke nie je uvedené niečo iné, Objednávateľ podpisom Servisnej zákazky potvrdzuje, že stav vozidla zodpovedá jeho stavu v čase odovzdania Zhotoviteľovi za účelom vykonania Servisných prác. Na neskoršie námietky ohľadom stavu vozidla sa neprihliada, ibaže ide o nedostatky, ktoré Objednávateľ nemohol pri prevzatí vozidla zistiť. Tým nie sú dotknuté nároky Objednávateľa z vád vykonaných Servisných prác.
 3. V prípade, ak si vykonanie Servisných prác vyžiadalo montáž a demontáž kolies vozidla, Objednávateľ je povinný skontrolovať na vozidle po absolvovaní 50 km dotiahnutie kolových matíc.
 4. Ak Objednávateľ neprevezme vozidlo ani do 3 pracovných dní po uplynutí lehoty na prevzatie vozidla, Zhotoviteľ má právo vozidlo uskladniť na náklady Objednávateľa. O uskladnení vozidla Zhotoviteľ bezodkladne písomne vyrozumieť Objednávateľa.
 5. Ak Objednávateľ neprevezme vozidlo v dohodnutej lehote, Zhotoviteľ má právo požadovať od Objednávateľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5 € za každý deň omeškania s prevzatím vozidla.
 6. Ak Objednávateľ neprevezme vozidlo ani do 1 mesiaca odo dňa, keď bol povinný vozidlo prevziať, má Zhotoviteľ právo vozidlo predať. Zhotoviteľ vopred upovedomí Objednávateľa o zamýšľanom predaji vozidla. Ak dôjde k predaju vozidla, Zhotoviteľ vyplatí Objednávateľovi výťažok z predaja vozidla, po odpočítaní ceny vykonaných Servisných prác, zmluvnej pokuty za uskladnenie a nákladov predaja vozidla.
 7. Zhotoviteľ má právo zadržať vozidlo Objednávateľa na zabezpečenie akejkoľvek svojej splatnej pohľadávky, a to až do okamihu jej uspokojenia. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu informovať Objednávateľa o zadržaní vozidla a o dôvodoch zadržania.

 

XI. Servisná práce na ceste

 1. Ceny služieb výjazdu servisného vozidla v pracovnej dobe stanovuje CENNIK SLUŽIEB Zhotoviteľa, ktorý je k dispozícii na pulte príjmu opráv v prijímacej kancelárii prevádzkarne Zhotoviteľa, alebo na jeho webovom sídle. Prijímanie a potvrdzovanie objednávok mimo pracovnej doby stanovuje koordinátor ITS služieb s celoeurópskou pôsobnosťou. Opravy mimo pracovnej doby na ceste sú riešené prostredníctvom ITS služieb podľa zmluvných asistenčných poplatkov, uvedených v CENNÍKU SLUŽIEB Zhotoviteľa.
 2. Cena Servisných prác závisí od charakteru opravy, či ďalších poskytnutých služieb (odťah, ubytovanie a pod.), alebo od ďalších požiadaviek Objednávateľa. V prípade Servisných prác v zahraničí, na ktoré bude Objednávateľovi poskytnutá platobná garancia, sa Objednávateľ zaväzuje k úhrade týchto nákladov na tzv. “Žiadosť o úhradu – payment request“, ktorou bude vyzvaný na úhradu za Servisné práce v EÚ, ktorá mu bude doručená spolu s originálom zahraničnej faktúry.

XII. Ochrana osobných údajov

 1. Informácie poskytnuté Zhotoviteľom Objednávateľovi pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby – Objednávateľa podľa čl. 13 Nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 2016/679 (ďalej ako „GDPR“) v spojení s § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení sú dostupné na webovom sídle Zhotoviteľa: https://daftruck.sk/gdpr/informacna-povinnost-obchodni-partneri/

XIII. Odstúpenie od zmluvy

 1. Objednávateľ alebo Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy len z dôvodov uvedených v Zmluve, Rámcovej zmluve o dielo alebo VOP.
 2. Až do vykonania Servisných prác má Objednávateľ právo od Zmluvy odstúpiť. Je však povinný zaplatiť Zhotoviteľovi cenu, za vykonanú časť Servisných prác. Ustanovenia Zmluvy, Rámcovej zmluvy o dielo a týchto VOP, týkajúce sa zaplatenia ceny diela a odovzdania vozidla Objednávateľovi sa použijú primerane.
 3. Odstúpenie od Zmluvy musí byť v písomnej forme a doručené druhej zmluvnej strane. Odstúpenie od Zmluvy musí obsahovať najmä identifikačné údaje Objednávateľa a Zhotoviteľa, dátum uzavretia Zmluvy, číslo Servisnej zákazky, špecifikáciu vozidla a vymedzený dôvod odstúpenia od Zmluvy.
 4. V prípade odstúpenia Zmluva zaniká doručením písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej zmluvnej strane alebo odmietnutím prevzatia zásielky alebo vrátením zásielky Zhotoviteľovi ako neprevzatej v odbernej lehote. Zhotoviteľ po odstúpení od Zmluvy vystaví Objednávateľovi faktúru na úhradu sumy pripadajúcej na už vykonané Servisné práce. Ustanovenia Zmluvy, Rámcovej zmluvy o dielo a týchto VOP, týkajúce sa zaplatenia ceny vykonaných Servisných prác a odovzdania vozidla Objednávateľovi sa použijú primerane, pričom odstúpením od Zmluvy tieto ustanovenia nezanikajú a trvajú aj po zániku Zmluvy.

 XIV. Komunikácia zmluvných strán

 1. Zmluvné strany sa dohodli na komunikácii v písomnej forme doporučenou zásielkou. Písomnosti doručované poštou budú doručované na adresy zmluvných strán uvedené v Zmluve alebo na inú vopred oznámenú adresu a považujú sa za doručené dňom prevzatia doručovanej zásielky alebo dňom vrátenia zásielky odosielateľovi ako neprevzatej, alebo nedoručiteľnej z akéhokoľvek dôvodu.

 XV. Záverečné ustanovenia

 1. Zhotoviteľ má právo jednostranne previesť práva a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy na iný subjekt poskytujúci Servisné práce.
 2. Uplatnením nároku na zmluvnú pokutu nie je dotknutý nárok na náhradu škody v celom rozsahu popri zmluvnej pokute. Na povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu nemá vplyv dodatočné splnenie zmluvnej povinnosti ani neskorší zánik Zmluvy.
 3. Všetky zmeny a doplnenia Zmluvy musia byť prijaté písomne, pričom pre zmeny alebo doplnenia Zmluvy postačuje aj podpis novej Servisnej zákazky obidvoma zmluvnými stranami.
 4. Právne vzťahy založené podľa VOP sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade sporov vzniknutých z právnych vzťahov upravených VOP je na ich prejednanie a rozhodnutie príslušný všeobecný súd Slovenskej republiky, v obvode ktorého došlo k poskytnutiu Servisných prác. Ak sa stane niektoré ustanovenie Zmluvy, resp. zmluvných podmienok, neplatné či neúčinné, nedotýka sa to ostatných ustanovení zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú dohodou nahradiť ustanovenia neúčinné novým ustanovením účinným, ktoré najlepšie zodpovedá zmyslu Zmluvy alebo VOP.
 5. Tieto VOP vstupujú do platnosti a nadobúdajú účinnosť dňom 27.11.2020. Zhotoviteľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Zmena týchto VOP je účinná odo dňa ich zverejnenia na Webovom sídle Zhotoviteľa.
 6. Objednávateľ vyhlasuje, že mal dostatočný časový priestor oboznámiť sa s obsahom platných VOP, s ich obsahom sa dôkladne oboznámil, tieto sú mu známe, ich obsahu porozumel a s VOP v celom rozsahu súhlasí, čo potvrdzuje podpisom Zmluvy.