Súhlas dotknutej osoby so spracovaním OÚ

Súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov

 

Článok 1 

Podmienky vyjadrenia súhlasu

Prevádzkovateľ:

 

Obchodné meno:                STABO, s.r.o.                    

Sídlo:                                   Dunajská 1, 811 08 Bratislava

IČO:                                     31 620 582

Zápis v registri:    Okresného súdu v Bratislave I, odd. Sro, vl. č. 138363/B     

 

(ďalej ako „prevádzkovateľ“)

 

1.1         Prevádzkovateľ týmto informuje dotknutú osobu, že má záujem na spracúvaní jej osobných údajov na účel:

§  informovania o našich službách, produktoch a podujatiach prostredníctvom priameho marketingu  (ďalej ako „účel“).

1.2         Prevádzkovateľ týmto informuje dotknutú osobu, že ma záujem na účel podľa bodu 1.1 tohto súhlasu spracúvať osobné údaje dotknutej osoby v rozsahu:

1.1.    identifikačné údaje – meno, priezvisko, titul

1.2.    kontaktné údaje – telefónne číslo, e-mailová adresa

 

1.3         Prevádzkovateľ týmto informuje dotknutú osobu, že má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracúvaním jej osobných údajov, a to písomne na adrese sídla alebo prostredníctvom mailu na info@stabo.sk.

Článok 2 

Súhlas  

2.1         Dotknutá osoba berie vyhlásenia prevádzkovateľa v rozsahu bodov 1.1 až 1.2 tohto súhlasu na vedomie a v súlade s § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov vyjadruje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov:

 

2.1.1      na účel podľa bodu 1.1 tohto súhlasu

2.1.2     v rozsahu podľa bodu 1.2 tohto súhlasu a

2.1.3     po dobu kým dotknutá osoba nevyužije svoje právo tento súhlas odvolať

 

2.2         Dotknutá osoba potvrdzuje, že bola pred poskytnutím tohto súhlasu informovaná o jej práve kedykoľvek tento súhlas odvolať podľa bodu 1.3 tohto súhlasu.

 

V………………………….., dňa…………….

 

Meno a priezvisko, podpis dotknutej osoby