VOP – Predaj ND

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY STABO, s.r.o. PRE DODANIE TOVARU

 

I. Úvod

 1. Obchodná spoločnosť STABO, s.r.o. so sídlom Dunajská 1, 811 08 Bratislava, IČO: 31 620 582, zapísaná v Obchodnom registri Mestkého súdu Bratislava III, Oddiel: Sro, Vložka č. 138363/B vykonáva v rámci predmetu podnikania aj činnosť kúpy tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti a kúpy tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti, v rámci čoho umožňuje zákazníkom kúpu náhradných dielov značky DAF, TRP, KOGEL, olejárskych produktov a príslušenstva pre nákladné automobily DAF, TATRA a KOGEL (ďalej len „Tovar“).
 2. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sú obchodnými podmienkami, vypracovanými spoločnosťou STABO, s.r.o. v zmysle ustanovenia § 273 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. VOP riadia právne vzťahy, vzniknuté medzi spoločnosťou STABO, s.r.o. ako predávajúcim (ďalej len „Predávajúci“) a právnickými a fyzickými osobami, kupujúcimi náhradné diely (ďalej len „Kupujúci“) uzavretím kúpnej zmluvy v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka, ktorej predmetom je záväzok Predávajúceho dodať Kupujúcemu Tovar a previesť na Kupujúceho vlastnícke právo k Tovaru a záväzok Kupujúceho zaplatiť Predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu.
 3. VOP sa aplikujú na všetky kúpne zmluvy, vzniknuté medzi Predávajúcim a Kupujúcim na základe rámcovej kúpnej zmluvy ako aj samostatnej kúpnej zmluvy (potvrdením objednávky), predmetom ktorej bude dodanie Tovaru.
 4. VOP sú zverejnené na internetovej stránke Predávajúceho na adrese: https://daftruck.sk/spolocnost-stabo/vseobecne-obchodne-podmienky/vop-predaj-nd/ a taktiež sa nachádzajú v prevádzkarňach Predávajúceho na adrese: Trňanská 2, 960 01 Zvolen a Nitrianska 47, 942 01 Šurany, kde sú taktiež dostupné Kupujúcemu k nahliadnutiu. S ohľadom na to sa predpokladá, že Kupujúci sa oboznámil s VOP pred uzavretím kúpnej zmluvy.
 5. Právne vzťahy vzniknuté uzavretím kúpnej zmluvy sa riadia ustanoveniami:
  1. Rámcovej kúpnej zmluvy, pokiaľ došlo k jej uzavretiu,
  2. Individuálnej kúpnej zmluvy, uzavretej na základe akceptácie objednávky s doplnenými cenami zo strany Predávajúceho, Kupujúcim
  3. VOP
  4. Obchodného zákonníka v prípade, ak Objednávateľom je osoba v zmysle § 261 ods. 1 až 5 Obchodného zákonníka,
  5. Obchodného zákonníka v prípade, ak ich právny vzťah nespadá do rozsahu ustanovenia § 261 Obchodného zákonníka. V takom prípade sa má za to, že Predávajúci a Kupujúci sa dohodli, že ich právny vzťah sa bude spravovať Obchodným zákonníkom,
  6. § 52 až 54a, 588 a 612 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka a zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v prípade, ak je Kupujúcim spotrebiteľ.
 6. V prípade odchylného dojednania právnych vzťahov založených Rámcovou kúpnou zmluvou alebo individuálnou kúpnou zmluvou v porovnaní so znením VOP sa prednostne aplikujú ustanovenia Rámcovej kúpnej zmluvy alebo individuálnej kúpnej zmluvy.

II. Objednávka Tovaru

 1. Predpokladom uzavretia kúpnej zmluvy je uskutočnenie objednávky Tovaru Kupujúcim. Objednávka Tovaru je vyhotovená buď osobne v jednej z prevádzkarní Predávajúceho, telefonickým alebo emailovým kontaktovaním Predávajúceho alebo prostredníctvom internetového obchodu výrobcu motorových vozidiel DAF na webovej adrese: https://parts.daf.com/sk-SK/ (ďalej len „eshop“).
 2. Obsah objednávky pozostáva najmä z označenia:
  1. Predávajúceho
  2. Kupujúceho,
  3. objednaného Tovaru,
  4. množstva Tovaru,
  5. druhu Tovaru,
  6. akosti Tovaru
  7. lehoty na dodanie Tovaru,
  8. spôsobu dodania Tovaru,
  9. miesta dodania Tovaru.
 3. Objednávku môže uskutočniť Kupujúci osobne alebo prostredníctvom poverenej osoby, ktorá je povinná preukázať sa Predávajúcemu poverením na uskutočnenie objednávky. Ak táto osoba koná bez poverenia za Kupujúceho alebo ak toto poverenie prekročí, je zaviazaná rovnako, ako by bol Kupujúci, ak Kupujúci objednávku bez zbytočného odkladu neschváli.
 4. Pokiaľ chce Kupujúci uskutočniť objednávku prostredníctvom eshopu, je povinný požiadať Predávajúceho o zaslanie prístupových údajov do eshopu.

III. Uzavretie kúpnej zmluvy

 1. Objednávka Kupujúceho, obsahujúca údaje uvedené v čl. VOP sa považuje za návrh kúpnej zmluvy.
 2. Predávajúci je povinný do 24 hodín od prijatia objednávky oznámiť Kupujúcemu jej akceptáciu, a doplniť objednávku o návrh kúpnej ceny Tovaru spolu s cenou doručenia Tovaru, alebo ak nie je možné akceptovať objednávku v celom rozsahu (napr. pre nedostupnosť Tovaru, objednaného množstva, druhu, akosti, lehoty dodania alebo miesta doručenia Tovaru) navrhnúť Kupujúcemu zmenu objednávky. V takom prípade sa zmena objednávky doplnenej o návrh kúpnej ceny Tovaru považuje za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy.
 3. Kúpna zmluva (ďalej len „Zmluva“) je uzavretá okamihom účinnosti potvrdenia objednávky doplnenej o ceny Tovaru zo strany Predávajúceho, Kupujúcim. Potvrdenie objednávky doplnenej o ceny Tovaru zo strany Predávajúceho, je Kupujúci resp. osoba, ktorá uskutočnila v jeho mene objednávku tovaru, povinný do 48 hodín doručiť Predávajúcemu a to spôsobom, akým bola uskutočnená objednávka.
 4. Hodiny plynú počas pracovných dní a ich plynutie sa počas dní pracovného pokoja a sviatkov prerušuje,
 5. Predmetom Zmluvy je záväzok Predávajúceho dodať Kupujúcemu objednaný Tovar a previesť na Kupujúceho vlastnícke právo k Tovaru a záväzok Kupujúceho prevziať Tovar a zaplatiť zaň Predávajúcemu riadne a včas dohodnutú kúpnu cenu.
 6. Za Zmluvu sa považuje aj zmluva o dodaní Tovaru, ktorý sa má ešte len vyrobiť.

 

IV. Dodanie Tovaru

 1. Predávajúci je povinný dodať Tovar spôsobom dohodnutým v Zmluve, a to buď jeho odovzdaním Kupujúcemu v mieste prevádzkarne Predávajúceho alebo ak bolo dohodnuté odoslanie Tovaru na iné miesto, uskutočňuje sa dodanie Tovaru jeho odovzdaním prvému dopravcovi na prepravu pre Kupujúceho. Predávajúci umožní Kupujúcemu uplatniť práva z prepravnej zmluvy voči dopravcovi, pokiaľ tieto práva nemá Kupujúci na základe prepravnej zmluvy uzavretej s prepravcom.
 2. Ak Zmluva neobsahuje dohodu o mieste dodania Tovaru, splní Predávajúci povinnosť dodať Tovar tým, že umožní Kupujúcemu nakladať s Tovarom v mieste, kde má Predávajúci svoju prevádzkareň.
 3. Predávajúci je povinný odovzdať Kupujúcemu doklady, ktoré sú potrebné na prevzatie a na užívanie Tovaru ako aj ďalšie doklady ustanovené v Zmluve pri dodaní Tovaru v mieste tohto dodania. Doklady, potrebné na prevzatie prepravovaného Tovaru alebo na voľné nakladanie s Tovarom alebo pri dovoze na jeho preclenie, je Predávajúci povinný odovzdať Kupujúcemu v mieste platenia kúpnej ceny, inak v sídle Predávajúceho.

V. Lehota na dodanie tovaru

 1. Predávajúci je povinný dodať Tovar v deň, ktorý je v Zmluve určený alebo kedykoľvek počas lehoty, ktorá je v Zmluve určená. Ak je Tovar skladom, lehota na jeho dodanie sa považuje za dohodnutú lehotu dodania Tovaru.
 2. Lehota na dodanie Tovaru začína plynúť odo dňa uzavretia Zmluvy. Ak však podľa Zmluvy má Kupujúci zaplatiť preddavok na kúpnu cenu, začína táto lehota plynúť až odo dňa splnenia tejto povinnosti Kupujúceho.
 3. Ak Predávajúci dodá Tovar pred určenou dobou, je Kupujúci povinný Tovar prevziať a nesmie ho odmietnuť. Práva zo zodpovednosti za vady tým nie sú dotknuté.
 4. Ak nie je doba dodania Tovaru dohodnutá, je Predávajúci povinný bez vyzvania Kupujúceho dodať Tovar v primeranej lehote s prihliadnutím na povahu Tovaru, dostupnosť Tovaru a na miesto dodania.
 5. Ak je predmetom Zmluvy dodanie Tovaru, ktorý sa má ešte len vyrobiť, lehota dodania Tovaru v Zmluve vyjadruje iba predpokladaný čas dodania Tovaru s prihliadnutím na výrobné kapacity výrobcu a dopyt po Tovare. Predávajúci je povinný oznámiť Kupujúcemu skutočnú lehotu dodania Tovaru bez zbytočného odkladu po jej zistení. V prípade, ak Tovar nie je Kupujúcemu dodaný ani do 60 dní od predpokladaného času dodania, Kupujúci je oprávnený odstúpiť od Zmluvy.

VI. Prevzatie Tovaru

 1. Kupujúci je povinný prevziať Tovar od Predávajúceho v deň dodania Tovaru, ktorý mu bol oznámený Predávajúcim pri osobnom odbere Tovaru v prevádzkarni Predávajúceho alebo dopravcom pri dodaní Tovaru jeho odoslaním na adresu určenú Kupujúcim. Prevzatie Tovaru je Kupujúci povinný písomne potvrdiť na dodacom liste.
 2. Predávajúci nie je povinný odovzdať Kupujúcemu Tovar pred zaplatením Kúpnej ceny, ak v Zmluve nie je dohodnuté inak. Do doby úhrady kúpnej ceny nie je Predávajúci v omeškaní s odovzdaním Tovaru Kupujúcemu.
 3. Kupujúci je povinný vykonať dôkladnú obhliadku Tovaru ihneď po jeho prevzatí. Zároveň je Kupujúci povinný overiť správnosť skutočne dodaného Tovaru s údajmi uvedenými na dodacom liste a svojim podpisom na uvedenom doklade potvrdiť prevzatie Tovaru, v opačnom prípade uviesť druh a počet chýbajúceho Tovaru v dodacom liste.
 4. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie dodávky Tovaru, teda vrátiť tovar Predávajúcemu, alebo dopravcovi pri dodaní Tovaru, bezprostredne po jeho prevzatí iba v prípade viditeľného poškodenia Tovaru.
 5. V prípade omeškania Kupujúceho s prevzatím Tovaru si Predávajúci splní povinnosť dodať Tovar Kupujúcemu tým, že umožní Kupujúcemu nakladať s Tovarom v dohodnutom mieste dodania.

VII. Prechod nebezpečenstva škody na Tovare

 1. Nebezpečenstvo škody na Tovare prechádza na Kupujúceho v čase prevzatia Tovaru od Predávajúceho alebo ak tak neurobí včas, v čase, keď mu Predávajúci umožní nakladať s Tovarom a Kupujúci poruší zmluvu tým, že Tovar neprevezme.
 2. Ak je Predávajúci povinný podľa Zmluvy odovzdať Tovar dopravcovi v určitom mieste na prepravu Tovaru Kupujúcemu, prechádza na Kupujúceho nebezpečenstvo škody na Tovare jeho odovzdaním dopravcovi v tomto mieste.
 3. Škoda na Tovare, ktorá vznikla po prechode jej nebezpečenstva na Kupujúceho, nemá vplyv na jeho povinnosť zaplatiť kúpnu cenu, ibaže ku škode na Tovare došlo v dôsledku porušenia povinnosti Predávajúceho..

VIII. Nadobudnutie vlastníckeho práva

 1. Vlastnícke právo k Tovaru nadobúda Kupujúci až úplným zaplatením dohodnutej kúpnej ceny, bez ohľadu na odovzdanie Tovaru.

IX. Kúpna cena

 1. Kupujúci je povinný zaplatiť riadne a včas dohodnutú kúpnu cenu, ak tento článok neustanovuje inak.
 2. Kúpnu cenu je Kupujúci povinný zaplatiť Predávajúcemu v lehote splatnosti riadnej faktúry, ktorú Predávajúci vystaví a doručí Kupujúcemu pri dodaní Tovaru.
 3. Kúpna cena Tovaru dodávaného v prevádzkarni Predávajúceho je splatná pri jeho odovzdaní Kupujúcemu.
 4. Ak má Predávajúci podľa Zmluvy odoslať Tovar, Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu skôr, než dôjde k odovzdaniu Tovaru dopravcovi na prepravu pre Kupujúceho alebo je povinný zaplatiť kúpnu cenu Tovaru zaslaného na dobierku prepravcovi.
 5. Náklady na balenie, dopravu, poistenie ako aj ostatné náklady dodania Tovaru znáša Kupujúci.
 6. Predávajúci má právo požiadať Kupujúceho o preddavok na kúpnu cenu pred dodaním Tovaru vo výške uvedenej v Zmluve, a to až do výšky 100% kúpnej ceny. Na úhradu tohto preddavku vystaví Kupujúcemu zálohovú faktúru so splatnosťou určenou Predávajúcim. Pred úhradou preddavku nie je Predávajúci povinný dodať Tovar Kupujúcemu. Ak preddavok nie je uhradený v lehote splatnosti preddavkovej faktúry, Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Zmluvy.
 7. Faktúra musí obsahovať náležitosti v zmysle zák. č. 222/2004 Z. z. v platnom znení ako aj číslo objednávky. Predávajúci ako platiteľ DPH v zmysle zák. č. 222/2004 Z. z. v platnom znení navýši kúpnu cenu o sadzbu DPH v zákonom stanovenej výške.
 8. Úhrada kúpnej ceny sa realizuje bezhotovostným prevodom na bankový účet Predávajúceho, bezhotovostnou úhradou platobnou kartou prostredníctvom POS terminálu v prevádzkarni Predávajúceho, hotovostne do pokladne v prevádzkarni Predávajúceho alebo úhradou kúpnej ceny dopravcovi pri dodaní Tovaru zaslaného na dobierku.
 9. Kúpna cena sa v prípade jej úhrady bezhotovostným prevodom na bankový účet Predávajúceho považuje za zaplatenú pripísaním sumy kúpnej ceny na účet Predávajúceho.
 10. Pre prípad omeškania Kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny v lehote splatnosti má Predávajúci právo požadovať od Kupujúceho zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,05 % z kúpnej ceny za každý deň omeškania s jej zaplatením. O dobu omeškania sa predlžuje lehota Predávajúceho na dodanie Tovaru.

 X. Zodpovednosť za vady a Záruka za akosť

 1. Zhotoviteľ zodpovedá za vadu, ktorú má tovar v okamihu, keď prechádza nebezpečenstvo škody na Tovare na Kupujúceho.
 2. Kupujúci je povinný prezrieť Tovar ihneď po jeho prevzatí.
 3. Ak Kupujúci Tovar neprezrie alebo nezariadi, aby sa prezrel ihneď po jeho prevzatí, môže si uplatniť nároky z vád zistiteľných pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal Tovar už v čase jeho prevzatia.
 4. V prípade výskytu zjavnej vady je Kupujúci povinný oznámiť Predávajúcemu tieto vady reklamáciou v lehote 3 dní od prevzatia tovaru. V prípade výskytu skrytej vady je Kupujúci povinný oznámiť Predávajúcemu tieto vady reklamáciou v lehote 14 dní od dňa, kedy ich zistil alebo pri dodržaní odbornej starostlivosti mohol zistiť. Uplynutím uvedených lehôt Kupujúcemu zanikajú nároky z vád Tovaru.
 5. Predávajúci je povinný odstrániť reklamovanú vadu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od jej reklamovania, a to jej opravou alebo výmenou veci. Ak vadu nemožno odstrániť alebo ak Predávajúci neodstráni vadu v dohodnutej lehote alebo ak sa vada vyskytne opätovne, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny. Náklady spojené s uplatnením práva zo zodpovednosti za vady znáša Kupujúci, náklady odstránenia vady v prípade dôvodnosti reklamácie znáša Predávajúci.
 6. Práva Kupujúceho zo zodpovednosti za vady nie sú prevoditeľné na tretiu osobu.

XI. Ochrana osobných údajov

 1. Informácie poskytnuté Predávajúcim Kupujúcemu pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby – Kupujúceho podľa čl. 13 Nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 2016/679 (ďalej ako „GDPR“) v spojení s § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení sú dostupné na webovom sídle Predávajúceho: https://daftruck.sk/gdpr-2/informacna-povinnost-obchodni-partneri-2/

XII. Odstúpenie od zmluvy

 1. Predávajúci alebo Kupujúci je oprávnený odstúpiť od Zmluvy len z dôvodov uvedených v Zmluve, Rámcovej kúpnej zmluve alebo VOP.
 2. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípade, ak:
  1. Kupujúci neuhradí Predávajúcemu Kúpnu cenu alebo preddavok riadne a včas,
  2. Kupujúci neprevezme Tovar ani do 14 dní odo dňa dodania Tovaru,
  3. sa dodanie Tovaru stane nemožným.
 3. Odstúpenie od Zmluvy musí byť v písomnej forme a doručené druhej zmluvnej strane. Odstúpenie od Zmluvy musí obsahovať najmä identifikačné údaje Predávajúceho a Kupujúceho, dátum uzavretia Zmluvy, číslo objednávky a dostatočne vymedzený dôvod odstúpenia od Zmluvy.
 4. V prípade odstúpenia Zmluva zaniká doručením písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej zmluvnej strane alebo odmietnutím prevzatia zásielky alebo vrátením zásielky pre Kupujúceho ako neprevzatej v odbernej lehote.
 5. Ak došlo k odstúpeniu od Zmluvy po odovzdaní Tovaru, Kupujúci je povinný najneskôr do 3 pracovných dní od účinnosti odstúpenia od Zmluvy vrátiť Predávajúcemu Tovar v prevádzkarni Predávajúceho, a to v stave, v akom ho Kupujúci prevzal od Predávajúceho s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie a v originálnom balení. V opačnom prípade sa Kupujúci zaväzuje uhradiť Predávajúcemu kúpnu cenu Tovaru. .
 6. Predávajúci je povinný do 10 pracovných dní od vrátenia Tovaru vrátiť Kupujúcemu kúpnu cenu Tovaru, zníženú o primeranú čiastku zodpovedajúcu opotrebeniu Tovaru za čas od prevzatia Tovaru Kupujúcim pri kúpe do času vrátenia Tovaru Predávajúcemu po zrušení Zmluvy.

 

XIII. Komunikácia zmluvných strán

 1. Zmluvné strany sa dohodli na komunikácii v písomnej forme doporučenou zásielkou. Písomnosti doručované poštou budú doručované na adresy zmluvných strán uvedené v Zmluve alebo na inú vopred oznámenú adresu a považujú sa za doručené dňom prevzatia doručovanej zásielky alebo dňom vrátenia zásielky odosielateľovi ako neprevzatej, alebo nedoručiteľnej z akéhokoľvek dôvodu.

 XIV. Záverečné ustanovenia

 1. Uplatnením nároku na zmluvnú pokutu nie je dotknutý nárok na náhradu škody v celom rozsahu popri zmluvnej pokute. Na povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu nemá vplyv dodatočné splnenie zmluvnej povinnosti ani neskorší zánik Zmluvy.
 2. Všetky zmeny a doplnenia Zmluvy musia byť prijaté písomne, pričom pre zmeny alebo doplnenia Zmluvy postačuje aj podpis novej objednávky obidvoma zmluvnými stranami.
 3. Právne vzťahy založené podľa VOP sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade sporov vzniknutých z právnych vzťahov upravených VOP je na ich prejednanie a rozhodnutie príslušný všeobecný súd Slovenskej republiky, v obvode ktorého došlo k dodaniu tovaru. Ak sa stane niektoré ustanovenie Zmluvy, resp. zmluvných podmienok, neplatné či neúčinné, nedotýka sa to ostatných ustanovení zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú dohodou nahradiť ustanovenia neúčinné novým ustanovením účinným, ktoré najlepšie zodpovedá zmyslu Zmluvy alebo VOP.
 4. Tieto VOP vstupujú do platnosti a nadobúdajú účinnosť dňom 27.11.2020.. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Zmena týchto VOP je účinná odo dňa ich zverejnenia na webovom sídle Predávajúceho.
 5. Kupujúci vyhlasuje, že mal dostatočný časový priestor oboznámiť sa s obsahom platných VOP, s ich obsahom sa dôkladne oboznámil, tieto sú mu známe, ich obsahu porozumel a s VOP v celom rozsahu súhlasí, čo potvrdzuje podpisom Zmluvy.