Informačná povinnosť – web

INFORMÁCIE

poskytnuté dotknutej osobe pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby – návštevníci webstránky

podľa čl. 13 Nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 2016/679 (ďalej ako „GDPR“) v spojení s § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „Informácie“) medzi zmluvnými stranami:

 

 

1.1.    Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

STABO, s.r.o., so sídlom Dunajská 1, 811 08 Bratislava, zápis v OR OS Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.:138363/B;

1.2.    Totožnosť a kontaktné údaje zástupcu prevádzkovateľa:

neaplikuje sa;

1.3.    Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

neaplikuje sa;

1.4.    Kategórie dotknutých osobných údajov:

1.4.1.   identifikačné údaje, ktorými sa rozumejú najmä meno a priezvisko;

1.4.2.   kontaktné údaje, ktorými sa rozumejú najmä kontaktná adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa;

1.4.3.   informácie uvedené v časti „Názory“, ktoré ste nám poskytli na základe dobrovoľne vyjadreného názoru;

1.5.    Účely spracúvania osobných údajov:

1.5.1.   spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa, a to za účelom:

1.5.1.1.   zistenia a vyhodnotenia vašich dobrovoľných názorov na spokojnosť/nespokojnosť s poskytovanými službami prevádzkovateľa;

1.6.    Právny základ spracúvania osobných údajov:

1.6.1.       čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR – spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa podľa bodu 1.5.1. týchto Informácií;

1.7.    Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov:

Prevádzkovateľ neposkytuje Vaše osobné údaje žiadnym príjemcom.

1.8.    Informácia o tom, že prevádzkovateľ zamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:

neaplikuje sa.

1.8.1.   Informácia o existencii/neexistencii rozhodnutia Komisie o primeranosti:

neaplikuje sa;

1.8.2.   Odkaz na primerané alebo vhodné záruky (vrátane uvedenia spôsobu, na základe ktorého je možné dospieť ku ich kópii alebo kde sú dostupné/zverejnené):

neaplikuje sa;

1.9.    Doba uchovávania osobných údajov (kritéria na jej určenie):

Prevádzkovateľ je oprávnený uchovávať osobné údaje po nasledovnú dobu kým trvá účel oprávneného záujmu tieto osobné údaje spracúvať:

1.10. Identifikácia práv dotknutej osoby:

1.10.1.     právo na prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby;

1.10.2.     právo na opravu osobných údajov dotknutej osoby;

1.10.3.     právo na vymazanie osobných údajov dotknutej osoby;

1.10.4.     právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov dotknutej osoby;

1.10.5.     právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov dotknutej osoby, najmä namietať proti spracúvaniu podľa bodu 1.5.1. týchto Informácií; Vaše osobné údaje v takomto prípade nebudeme pre daný účel ďalej spracovávať, ak nebudeme mať nevyhnutné oprávnené dôvody pre to, aby sme v takomto spracúvaní pokračovali;

1.10.6.     právo na prenosnosť osobných údajov dotknutej osoby;

1.10.7.     právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, Slovenská republika;

1.11. Existencia práva dotknutej osoby kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov

neaplikuje sa;

1.12. Informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy (vrátane informácie, či je dotknutá osoba povinná na poskytnutie osobných údajov a možných následkov ich neposkytnutia):

1.12.1.     v prípade spracúvania osobných údajov na účel podľa bodu 1.5.1. týchto Informácií dotknutá osoba nie je povinná na poskytnutie osobných údajov a je oprávnená namietať proti spracúvaniu jej osobných údajov (v prípade, pokiaľ využijete svoje právo namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov podľa bodu 1.5.1. týchto Informácií, Vaše osobné údaje v takomto prípade nebudeme ďalej spracovávať, ak nebudeme mať nevyhnutné oprávnené dôvody pre to, aby sme v takomto spracúvaní pokračovali);

1.13. Z akých zdrojov osobné údaje získavame?

Najviac osobných údajov získame priamo od vás tým, že nám poskytnete vaše dobrovoľné vyjadrenie alebo názor;

1.14. Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania (vrátane informácií o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu):

neaplikuje sa.