VOP Predaj vozidiel

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

pre predaj nových motorových vozidiel DAF, TATRA a KOGEL právnickým osobám

 


I. Platnosť

1. Tieto podmienky sa výlučne aplikujú na uzavretie a plnenie kúpnej zmluvy (ďalej len „zmluva“), na základe ktorej sa predávajúci zaväzuje kupujúcemu dodať nové motorové vozidlo/á (ďalej len „tovar“ alebo „motorové vozidlo“), previesť na neho vlastnícke právo a kupujúci sa zaväzuje zaplatiť mu za to kúpnu cenu (ďalej len „kúpna cena“). Akékoľvek zmluvné podmienky kupujúceho sa použijú iba v prípade, ak ich predávajúci výslovne a v písomnej forme príjme.

2. Motorovými vozidlami (tovarom) podľa týchto podmienok sa rozumejú nové a továrensky spracované nákladné motorové vozidlá značky DAF, TATRA a KOGEL.

3. Tieto predajné podmienky sa vzťahujú na kúpnu zmluvu, ktorá je uzatváraná medzi predávajúcim a kupujúcim.

 

II.  Uzavretie zmluvy/prevod práv a povinností kupujúceho

1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami. Zmluva nahradzuje všetky predchádzajúce dojednania medzi predávajúcim a kupujúcim súvisiace s predajom motorového vozidla.

2. Prevod práv a povinností z kúpnej zmluvy (čo zahŕňa aj ďalší predaj tovaru) pred nadobudnutím vlastníckeho práva k tovaru si vyžaduje predchádzajúci písomný súhlas predávajúceho. Ak kupujúci poruší toto ustanovenie zmluvy alebo sa ho pokúsi porušiť, predávajúci môže písomne od kúpnej zmluvy odstúpiť.

 

III.  Kúpna cena

1. Kupujúci je povinný zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu uvedenú v zmluve, ak nie je v týchto podmienkach uvedené inak.

2. Ak dôjde k zmene colných, daňových alebo iných predpisov, ktoré sa dotýkajú kúpnej ceny, predávajúci má právo zmeniť kúpnu cenu o čiastku, ktorá zodpovedá takýmto zmenám.

3. Ak výrobca zvýši cenu motorových vozidiel nezávisle od vôle predávajúceho (napr. zmena ceny základného modelu, resp. mimoriadnej výbavy ) a bude tým ovplyvnená dohodnutá kúpna cena, predávajúci má právo jednostranne kúpnu cenu zvýšiť o výšku zmeny ceny vykonanej výrobcom.

4. Ak zvýšenie podľa bodu 3 presahuje 3,0 % dohodnutej kúpnej ceny, predávajúci je povinný kupujúceho bez zbytočného odkladu informovať o zvýšení kúpnej ceny. Ak kupujúci do 3 (troch) dní neoznámi predávajúcemu svoj nesúhlas so zvýšenou kúpnou cenou, platí, že zvýšenú kúpnu cenu schválil. Ak kupujúci cenu neschváli, predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy. Ak zvýšenie podľa bodu 3 nepresahuje 3,0 % dohodnutej kúpnej ceny, kupujúci je povinný zaplatiť zvýšenú kúpnu cenu.

5. Iné zmeny cien sú možné po dohode zmluvných strán.

 

IV. Spôsob platby

1. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť predávajúcemu kúpnu cenu za predmet kúpy v dvoch častiach nasledovne. Prvá časť kúpnej ceny vo výške 10% bude uhradená kupujúcim vo forme zálohy na kúpnu cenu na základe zálohovej faktúry vystavenej predávajúcim na kupujúceho pri podpise kúpnej zmluvy a druhá časť kúpnej ceny vo výške 90% bude zaplatená na základe zálohovej faktúry vystavenej predávajúcim na kupujúceho pred odovzdaním vozidla, ale už po jeho objednaní u výrobcu, pričom riadnu faktúru (daňový doklad) dostane kupujúci pri odovzdávaní vozidla., v ktorej budú započítané obidve zálohové platby, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

2. Splatnosť zálohovej platby vo výške 10% z kúpnej ceny v zmysle bodu 1 tohto článku je do piatich (5) dní od podpisu kúpnej zmluvy. Splatnosť zálohovej platby vo výške 90% z kúpnej ceny je  10 dní od vystavenia druhej zálohovej faktúry, pričom túto faktúru je predávajúci povinný vystaviť a zaslať kupujúcemu spolu s oznámením o naskladnení tovaru podľa čl. VI bod 2 týchto VZP.

najneskôr v deň odovzdania motorového vozidla

3. Ak sa kupujúci dostane do omeškania so zaplatením kúpnej ceny, je povinný zaplatiť úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

4. Ak je kupujúci v omeškaní so zaplatením kúpnej ceny dlhšie ako 1 (jeden) mesiac, predávajúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť. Zmluva zaniká okamihom doručenia odstúpenia kupujúcemu.

5. Ak kupujúci neuhradí preddavok zálohovú platbu vo výške 10 % z kúpnej ceny v lehote 5 dní po podpísaní kúpnej zmluvy alebo vo výške stanovenej v zmluve, predávajúci má právo od zmluvy odstúpiť. Predávajúci je však v každom prípade povinný vozidlo objednať u výrobcu až po prijatí tejto zálohovej platby.

 

 

 

 

V. Dodacia lehota

1. Dodacia lehota začína plynúť odo dňa zaplatenia zálohovej platby vo výške 10% z kúpnej ceny v prospech predávajúceho.

2. Predávajúci je povinný tovar objednať až po zaplatení zálohovej platby vo výške 10% z kúpnej ceny. Ak kupujúci zaplatí zálohu v takom čase, že tovar už nemožno zaradiť do predbežnej dekády výroby, dodacia lehota začína plynúť až od skončenia tej dekády výroby, do ktorej tovar výrobca zaradí v súlade s plánovaním výroby výrobcu. O zaradení do výroby je predávajúci povinný kupujúceho informovať.

3. Ak predĺženie dodacej lehoty bolo spôsobené treťou osobou, výrobcom, kupujúcim alebo takými okolnosťami, ktoré nastali nezávisle od vôle predávajúceho, tak predávajúci nie je v omeškaní s plnením.

 

VI. Dodacie podmienky

1. Predmetom dodania je motorové vozidlo tak, ako je špecifikované podľa kúpnej zmluvy. Od zmluvy sa možno odchýliť len v minimálnom rozsahu, a to iba v prípadoch objektívne odôvodniteľných konštrukčnými, prípadne farebnými odchýlkami zo strany výrobcu vykonanými  nezávisle od vôle predávajúceho, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Špecifikácia tovaru značkami a/alebo číslami slúži výlučne pre potreby predávajúceho; kupujúcemu z použitia značiek alebo čísiel nevyplývajú žiadne práva.

2. Odovzdanie a prevzatie vozidla sa vykoná v prevádzkových priestoroch predávajúceho, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Predávajúci písomne upovedomí kupujúceho o naskladnení tovaru a o možnom termíne prevzatia motorového vozidla a zároveň mu zašle druhú zálohovú faktúru v zmysle článku IV. bod 2. Týchto VZP.

3. Dodanie tovaru sa uskutoční tak, že predávajúci umožní kupujúcemu nakladať s tovarom v mieste dodania. Predávajúci nezodpovedá za nakládku tovaru na dopravný prostriedok zabezpečený kupujúcim. Kupujúci znáša všetky náklady a riziká spojené s ďalšou prepravou tovaru. Ak nie je dohodnuté inak, kupujúci je oprávnený prevziať motorové vozidlo len v prípade, že predávajúcemu uhradil kúpnu cenu v plnom rozsahu ako aj ďalšie pohľadávky predávajúceho voči kupujúcemu z kúpnej zmluvy alebo predchádzajúcich zmlúv.

4. Kupujúci preberá nebezpečenstvo na tovare v okamihu, kedy mu predávajúci umožní nakladať s tovarom.

5. Kupujúci je povinný tovar prevziať do 10 (desiatich) dní odo dňa upovedomenia predávajúceho v zmysle bodu 2 tohto článku, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

6. Ak kupujúci neprevezme tovar ani v náhradnom termíne, ku ktorému bude vyzvaný, má predávajúci právo od zmluvy odstúpiť. O tejto skutočnosti kupujúceho písomne upovedomí. Kupujúci ďalej znáša náklady na uskladnenie tovaru a iné náklady, ktoré predávajúci účelne vynaložil na uchovanie tovaru alebo starostlivosť o tovar, a to paušálne vo výške 3,00 EUR (slovom: tri euro) za každý začatý deň omeškania, ak sa zmluvné strany nedohodnú na inej výške.

7. Pri prevzatí vozidla je kupujúci povinný vozidlo prezrieť a upozorniť predávajúceho na vady. Predávajúci na základe tohto oznámenia odstráni vady na svoje náklady v primeranej lehote. Podpisom preberacieho protokolu kupujúci potvrdí, že vozidlo a jeho výbava sú dodané v súlade so zmluvou.

 

VII. Výhrada vlastníctva

1. Ak je tovar odovzdaný pred zaplatením kúpnej ceny alebo pred splnením všetkých ostatných pohľadávok predávajúceho, tovar zostáva vo vlastníctve predávajúceho až do vyrovnania všetkých jeho pohľadávok a nárokov.

2. Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho okamžikom plného zaplatenia kúpnej ceny. Zaplatením sa rozumie pripísanie príslušnej sumy na účet predávajúceho.        

3. Ak kupujúci splnil všetky svoje záväzky voči predávajúcemu, výhrada vlastníctva zaniká. Predávajúci sa môže výhrady vlastníctva vzdať a previesť vlastnícke právo na kupujúceho ešte pred splnením všetkých záväzkov voči predávajúcemu, ak kupujúci poskytne pre predávajúceho primeranú zábezpeku splnenia týchto záväzkov.

4. Pokiaľ existuje výhrada vlastníctva, nie je kupujúci oprávnený s tovarom disponovať a ani zmluvne priznať tretím osobám právo užívania alebo prenechať tovar do užívania tretím osobám.

5. Po dobu trvania výhrady vlastníctva je kupujúci povinný poistiť motorové vozidlo na plnú (všeobecnú, trhovú) hodnotu proti všetkým rizikám (úplné poistenie motorového vozidla) a poistné vinkulovať v prospech predávajúceho. Kupujúci je povinný predávajúcemu o tom predložiť doklad, a to overenú kópiu poistnej zmluvy alebo poistky bez zbytočného odkladu po vyzvaní predávajúcim. Pre porušenie týchto povinností je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť. Predávajúci je v každom prípade oprávnený zriadiť a udržiavať poistenie motorového vozidla podľa vyššie uvedeného namiesto kupujúceho, a to na náklady kupujúceho.

VIII.           Zmluvná pokuta

1. Ak je kupujúci v omeškaní so zaplatením kúpnej ceny viac ako 1 (jeden) mesiac, predávajúcemu vzniká právo na zmluvnú pokutu za porušenie povinnosti kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu riadne a včas vo výške 10 % z kúpnej ceny. Predávajúci je oprávnený si nárok na zmluvnú pokutu uplatniť, ak pre toto omeškanie kupujúceho odstúpi od zmluvy. Kupujúci je povinný zaplatiť takúto zmluvnú pokutu do 5 kalendárnych dní od doručenia výzvy na zaplatenie kupujúcemu.

2. Ak kupujúci neprevezme motorové vozidlo v stanovenej lehote, predávajúcemu vzniká právo na zmluvnú pokutu vo výške 10 % z kúpnej ceny. Predávajúci je oprávnený si nárok na zmluvnú pokutu uplatniť, ak pre toto omeškanie kupujúceho odstúpi od zmluvy. Kupujúci je povinný zaplatiť takúto zmluvnú pokutu do 5 kalendárnych dní od doručenia výzvy na zaplatenie kupujúcemu.

3. Predávajúci je oprávnený započítať si nárok na zmluvnú pokutu na zálohové platby z kúpnej ceny na motorové vozidlo zaplatené kupujúcim podľa kúpnej zmluvy.

4. Právo na náhradu škody predávajúceho voči kupujúcemu nie je predchádzajúcimi ustanoveniami dotknuté.

 

IX. Záručné podmienky

Zodpovednosť predávajúceho za vady vozidla je podrobne upravená v záručných podmienkach pre jednotlivé druhy vozidiel. Záručné podmienky  sú podrobne popísané v Servisnej knižke vozidla, ktorú dostane kupujúci od predávajúceho pri podpise preberacieho protokolu prípadne v samostatnej prílohe. Podpísaním preberacieho protokolu kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil so záručnými podmienkami kupovaného tovaru a plne s nimi súhlasí. Záruka začne plynúť uvedením vozidla do prevádzky.

 

X. Ochrana osobných údajov

1. Predávajúci spracúva nasledovné osobné údaje:

   identifikačné údaje (meno a priezvisko, užívateľské meno a heslo, dátum narodenia);

   kontaktné údaje (e-mailová, adresa, telefónne číslo, adresa trvalého bydliska);

   údaje súvisiace s uskutočňovaním platieb, ktorými sa rozumejú najmä číslo bankového účtu

2. Predávajúci spracúva osobné údaje na základe nasledovných právnych základov a na nasledovné účely:

a) spracúvanie na základe súhlasu kupujúceho so spracúvaním osobných údajov (spracúvanie kontaktných údajov v rozsahu emailová adresa kupujúceho z dôvodu zasielania mailov predávajúceho s marketingovým obsahom);

b) spracúvanie nevyhnutné na plnenie zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim (spracúvanie identifikačných, kontaktných údajov, údaje súvisiace s uskutočňovaním platieb; údajov o predmete kúpy);

c) spracúvanie nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti predávajúceho (spracúvanie identifikačných a kontaktných údajov z dôvodu dodržiavania najmä ale nielen nasledujúcich zákonov: zákon č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve);

d) spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov predávajúceho, a to za účelom:

   ochrany našich právnych nárokov (inak povedané, aby sme mohli v súdnom, mimosúdnom alebo vykonávacom konaní obhajovať vlastné právne nároky), kde je naším oprávneným záujmom zabránenie vzniku škôd;

   kontrola riadneho plnenia zmluvy (napr. kontrola riadneho dodania predmetu zmluvy)

   zaistenia bezpečnosti a ochrany majetku, kde je naším oprávneným záujmom zabezpečenie fyzickej a IT bezpečnosti a tiež ochrana nášho majetku; na tento účel môžeme vykonávať monitoring niektorých priestorov na pracovisku a využívania elektronických zariadení, informačných systémov a IT infraštruktúry;

3. Predávajúci uchováva osobné údaje po nasledovnú dobu:

   pri osobných údajoch spracúvaných na základe článku X bodu 2 písmeno a) VOP po dobu platnosti súhlasu so spracúvaním osobných údajov kupujúceho (kým kupujúci neodvolá súhlas so spracúvaním jeho osobných údajov);

   pri osobných údajoch spracúvaných na základe článku X bodu 2 písmeno b) VOP po dobu trvania zmluvy;

   pri osobných údajoch spracúvaných na základe článku X bodu 2 písmeno c) VOP po dobu určenú všeobecne záväzným predpisom (napr. po dobu plynutia premlčacích a prekluzívnych lehôt v zmysle platnej právnej úpravy Slovenskej republiky);

   pri osobných údajoch spracúvaných na základe článku X bodu 2 písmeno d) VOP po dobu pokiaľ trvá oprávnený záujem predávajúceho.

4. Predávajúci poskytuje osobné údaje kupujúceho nasledovným kategóriám príjemcom:

   právni, ekonomickí, obchodní, daňoví a iní poradcovia;

   obchodní partneri;

   osoby spolupracujúce na realizácii a predaji;

   osoby ovládané a osoby ovládajúce vo vzťahu predávajúceho;

   financujúca banka;

   poskytovateľ marketingových služieb;

   poskytovateľ poistných služieb.

5. Predávajúci nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

6. Kupujúci disponuje nasledovnými právami pri spracovaní jeho osobných údajov:

   právo na prístup k osobným údajom týkajúcich sa kupujúceho;

   právo na opravu osobných údajov kupujúceho;

   právo na vymazanie osobných údajov kupujúceho;

   právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov kupujúceho;

   právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov kupujúceho;

   právo na prenos osobných údajov kupujúceho;

   právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov.

7.Kupujúci je oprávnený vo všetkých záležitostiach súvisiacich so spracovaním jeho osobných údajov, či už ide o otázku uplatnenia jeho práva podľa článku X bodu 6 VOP, podanie sťažnosti či čohokoľvek iného spojeného so spracúvaním jeho osobných údajov obrátiť sa na predávajúceho. Aktuálne kontaktné informácie sú dostupné na www.stabo.sk

8. V prípade, pokiaľ kupujúci poskytne predávajúcemu osobné údaje tretích osôb, kupujúci prehlasuje, že od týchto osôb má súhlas s odovzdaním osobných údajov predávajúcemu. Predávajúci nezodpovedá za akékoľvek škody, ktoré prípadným spracúvaním osobných údajov týchto tretích osôb tretím osobám vzniknú.

XI. Doručovanie

1. Všetky písomnosti týkajúce sa tejto zmluvy sa zasielajú na adresu sídla, miesta podnikania zmluvných strán uvedenú v zmluve. Za doručenie sa považuje odovzdanie písomnosti, zaslanie písomnosti faxom, doporučenou poštou, resp. kuriérom, na adresu druhej zmluvnej strany. Za deň doručenia sa považuje deň, kedy druhá zmluvná strana prevzala písomnosť alebo prevzatie písomnosti odmietla, resp. tretí deň odo dňa uloženia písomnosti pre druhú zmluvnú stranu na pošte bez ohľadu na to, či sa druhá zmluvná strana o uložení dozvedela. Písomnosti zaslané faxovým prenosom sú považované za doručené po prijatí správy o ich úspešnom prenose druhej zmluvnej strane.

 

XII. Zánik zmluvy

1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, ak súčasne s doručením odstúpenia od zmluvy zaplatí odstupné vo výške 15 % z kúpnej ceny, v prípade špeciálnych alebo jednoúčelových úžitkových vozidiel 25 % z kúpnej ceny motorového vozidla. Toto právo však kupujúcemu prislúcha iba do okamihu dodania motorového vozidla. Na odstupné sa automaticky započítava predávajúcim už zaplatená záloha, a to aj do výšky odstupného.

2. Ak predávajúci odstúpi od zmluvy a prevezme tovar späť, je predávajúci povinný kupujúcemu po prevzatí tovaru vydať ním zaplatenú kúpnu cenu zníženú o sumu, ktorá zodpovedá zníženiu ceny tovaru v dôsledku opotrebenia alebo poškodenia, pričom sa vychádza z dohodnutej kúpnej ceny. Nárok na náhradu škody nie je dotknutý. Na zhodnotenie tovaru kupujúcim sa prihliada len do výšky 5 % z kúpnej ceny motorového vozidla.

3. Ak dôjde k zániku zmluvy na základe odstúpenia alebo z iného dôvodu, kupujúci je povinný ihneď na svoje náklady a nebezpečenstvo dodať motorové vozidlo predávajúcemu, inak sa kupujúci dostane do omeškania s plnením tejto povinnosti, výslovne súhlasí s tým, aby predávajúci na jeho náklady a nebezpečenstvo zabezpečil odňatie motorového vozidla.

4. Popri zmluvnej pokute a iných peňažných záväzkoch podľa tejto zmluvy je kupujúci pri zániku zmluvy odstúpením predávajúceho povinný zaplatiť cien autopožičovní.  Pri nadmernom (mimoriadnom) opotrebení je kupujúci povinný uhradiť sumu, ktorá zodpovedá zníženiu hodnoty motorového vozidla, pričom sa vychádza zo všeobecnej hodnoty motorového vozidla porovnateľného veku.

5. Ak dôjde k zániku zmluvy podľa bodu 4 z iných dôvodov, kupujúci je povinný predávajúcemu zaplatiť odplatu za užívanie motorového vozidla vo výške obvyklých cien autopožičovní a to za dobu, po ktorú motorové vozidlo riadne užíval. Pri nadmernom (mimoriadnom) opotrebení je kupujúci povinný uhradiť sumu, ktorá zodpovedá zníženiu hodnoty motorového vozidla, pričom sa vychádza zo všeobecnej hodnoty motorového vozidla porovnateľného veku.

6. Uplatnenie vzájomných pohľadávok kupujúceho započítaním alebo výkonom zádržného práva je vylúčené; toto neplatí v prípade platobnej neschopnosti predávajúceho alebo takých vzájomných pohľadávok kupujúceho, ktoré mu boli právoplatne priznané súdom alebo iným oprávneným orgánom, alebo ktoré predávajúci písomne uznal.

7. Po zániku zmluvy budú kupujúcemu vrátené späť všetky uhradené platby po znížení o vzájomné pohľadávky predávajúceho.

8. Všetky náklady súvisiace s prevzatím tovaru po odstúpení od zmluvy znáša kupujúci.

 

XIII. Náhrada škody

1. Predávajúci zodpovedá za škodu z akéhokoľvek právneho titulu iba vtedy, ak konal úmyselne alebo hrubo nedbanlivo.

2. V iných prípadoch, ako uvedených v bode 1 predávajúci zodpovedá iba vtedy, ak je to v týchto podmienkach výslovne uvedené.

 

XIV. Záverečné ustanovenia

1. Kupujúci vyhlasuje, že kúpnu zmluvu uzavrel dobrovoľne a bez nátlaku, čo potvrdil svojím podpisom na tejto zmluve.

2. Tieto podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy podpísanej oboma zmluvnými stranami, akékoľvek zmeny je možné vykonať len písomnou formou.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že práva a povinnosti zmluvných strán, vyplývajúce z tejto zmluvy, sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

4. Zmluvné strany sú povinné písomne si oznámiť zmenu sídla, miesta podnikania bez zbytočného odkladu, v opačnom prípade sa za riadne doručené považujú všetky písomnosti doručené na poslednú oznámenú adresu dotknutého zmluvného partnera.

 

 

 

 

Platné od: 1.6.2018